• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Công văn 4464/VPCP-NN năm 2018 về giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần tập đoàn Hanaka do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4464/VPCP-NN
V/v giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần tập đoàn Hanaka

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tại Công văn số 157/UBND-TNMT ngày 24 tháng 4 năm 2018 giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần tập đoàn Hanaka, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hiện việc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng
- Các Bộ: TNMT, TP, KHĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ
Cổng TTĐT, Các Vụ: KTTH, CN, PL;
-
Lưu: VT, NN (3b)THUY

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4464/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 14/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4464/VPCP-NN

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382008