• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình

 

Công văn 4480/BYT-TCDS năm 2018 ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 4480/BYT-TCDS
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4480/BYT-TCDS
V/v ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2018

 

nh gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XII. Hiện nay một số tỉnh/TP đã và đang tổ chức sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) vào Trung tâm Y tế đa chức năng huyện. Trong khi chờ sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Thông tư số 05/2008/TT-BYT , Thông tư số 37/2016/TT-BYT và Thông tư số 33/2016/TT-BYT để bổ sung hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục DS-KHHGĐ; Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trạm Y tế xã, phường, thị trấn. Đ đảm bảo thống nhất và ổn định hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ ở địa phương. Bộ Y tế đề nghị y ban nhân dân các tỉnh/TP quan tâm chỉ đạo các Sở ngành có liên quan nội dung sau:

1. Tại tuyến tỉnh

Giữ nguyên tổ chức Chi cục DS-KHHGĐ thuộc Sở Y tế theo Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh” đến khi có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh lại.

Giao cho Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh/thành phố bảo đảm việc vận hành, chuyển nhận dữ liệu, khai thác kho dữ liệu điện tử DS-KHHGĐ cấp tỉnh/thành phố và cấp huyện trực thuộc an toàn và bảo mật.

2. Tại tuyến huyện, khi sáp nhập Trung tâm DS-KHHGĐ với Trung tâm Y tế thì thực hiện:

Thành lập Phòng Dân số thuộc Trung tâm Y tế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm DS-KHHGĐ. (Nhiệm vụ của phòng dân số tham khảo phụ lục kèm theo).

Giao nhiệm vụ cho Trung tâm Y tế thực hiện nhiệm vụ công tác DS-KHHGĐ để triển khai thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ, truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện; tiếp nhận nguyên trạng (trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm và cơ sở dữ liệu), bảo đảm việc vận hành, khai thác kho dữ liệu điện tử DS-KHHGĐ cấp huyện an toàn và bảo mật.

3. Tại tuyến xã

Giao cho Trạm Y tế thực hiện nhiệm vụ về công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn xã. (Nhiệm vụ của viên chức dân s xã tham khảo phụ lục kèm theo).

Ở những nơi đã tuyển dụng viên chức dân số xã thì có thể giao cho Trạm Y tế quản lý; những nơi chưa tuyển dụng được viên chức dân số xã thì cử viên chức của Trạm Y tế hoặc bố trí cán bộ không chuyên trách xã thực hiện công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn xã.

Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 30/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số giai đoạn 2016-2020 và Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và hướng dẫn sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số giai đoạn 2016-2020 bố trí kinh phí để duy trì ổn định đội ngũ cộng tác viên dân số ở cơ sở; khuyến khích cộng tác viên dân số kiêm cộng tác viên các ngành hoạt động tương đồng.

Bộ Y tế trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/TP, chỉ đạo các Sở ngành có liên quan, quan tâm tiếp tục củng cố, kiện toàn và n định tổ chức, bộ máy làm công tác dân số để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

 


Nơi nhận:
- Như trên ;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (đ
b/c);
- Sở Nội vụ, Sở Y tế các t
nh/TP;
- Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh/TP ;
- Lưu: VT, TCDS (03 bản).

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số 4480/BYT-TCDS ngày 03 tháng 8 năm 2018)

1. Nhiệm vụ Phòng Dân số:

a. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về DS-KHHGĐ và truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ trên cơ sở kế hoạch của Chi cục DS-KHHGĐ thuộc Sở Y tế và tình hình thực tế trên địa bàn huyện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b. Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp v, cung cấp dịch vụ về DS-KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

c. Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về DS-KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

d. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về DS-KHHGĐ của trạm y tế xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn, bản.

đ. Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu về Y tế-Dân số, các dự án khác được Chi cục DS-KHHGĐ phân công.

e. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ DS-KHHGĐ xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn, bản.

f. Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực DS-KHHGĐ...

2. Nhiệm vụ viên chức dân số xã:

a) Xây dựng kế hoạch công tác năm, chương trình công tác quý, tháng, tuần về DS-KHHGĐ. Sau khi kế hoạch được Trạm trưng Trạm Y tế cấp xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cán bộ DS-KHHGĐ có trách nhiệm tham mưu, phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giám sát hoạt động của cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn bản, các ngành, đoàn th theo đúng nhiệm vụ được phân công.

b) Hướng dẫn cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn bản: Lập chương trình công tác tuần, tháng; thực hiện chế độ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ, thu thập số liệu về DS-KHHGĐ, lập báo cáo tháng, lập các sơ đồ và biểu đồ quản lý các chỉ tiêu DS-KHHGĐ của xã; phương pháp tuyên truyền, vận động, tư vn; cung cấp bao cao su, thuốc uống tránh thai.

c) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn bản; giúp Trưởng trạm Y tế xã tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn xã.

d) Tổ chức giao ban cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn bản hàng tháng để đánh giá kết quả hoạt động về DS-KHHGĐ của từng thôn/bản. Kịp thời giải quyết hoặc xin ý kiến cấp có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề phát sinh. Dự giao ban cán bộ chuyên trách tại cấp huyện hàng tháng.

đ) Tham dự đy đủ các khóa đào tạo, tập hun về DS-KHHGĐ do cơ quan cấp trên tổ chức.

e) Đề xuất với cấp trên các vấn đề cần thực hiện về DS-KHHGĐ...

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4480/BYT-TCDS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 03/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4480/BYT-TCDS

1.718

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
395221