• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật viên chức

 

Công văn 4497/LĐTBXH-TCCB năm 2017 về tổng hợp số lượng công chức, viên chức, hợp đồng chuyên môn, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 4497/LĐTBXH-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4497/LĐTBXH-TCCB
V/v tổng hợp số lượng công chức, viên chức, hợp đồng chuyên môn, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 13/10/2017, Bộ Nội vụ có Công văn số 5469/BNV-TCBC về việc triển khai Kết luận số 17-KT/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, trong đó có nội dung về quản lý, sử dụng biên chế. Bộ yêu cầu các đơn vị rà soát, tổng hợp số lượng công chức, viên chức, hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tính đến thời điểm 30/9/2017 (theo biu mẫu đính kèm).

Do thời gian gấp, đề nghị đơn vị gửi báo cáo và các biểu mẫu thống kê về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 27/10/2017 vào thư điện tử, địa chỉ: bichthuy.molisa@gmail.com, điện thoại liên hệ (024.39363337) để kịp tổng hợp và báo cáo Bộ Nội vụ, đồng thời gửi qua đường văn thư trong thời gian sớm nhất./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ TCCB
.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Trịnh Minh Chí

 

Đơn vị

BIỂU S 1

TNG HỢP S LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, HỢP ĐỒNG LÀM CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH S 68/2000/NĐ-CP (ÁP DỤNG ĐI VỚI CÁC T CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ, NGÀNH)

STT

Tên đơn vị

Biên chế công chức Bộ, ngành giao năm 2017

Công chức có mặt tại thời điểm 30/9/2017

Hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ có mặt tại thời điểm 30/9/2017

Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Số giao

Số có mặt tại thời điểm 30/9/2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

1

Lãnh đạo đơn vị

 

 

 

 

 

2

Phòng 1

 

 

 

 

 

3

Phòng 2

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

. . .

Phòng n

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày     tháng    năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng du)

 

Đơn vị

BIỂU S 2

TNG HỢP S LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC, HỢP ĐỒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, HỢP ĐNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP (ÁP DỤNG ĐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LP CỦA BỘ, NGÀNH)

STT

Tên đơn vị

Số lượng người làm việc Bộ, ngành giao năm 2017

Kinh phí hot đng

Viên chức có mặt tại thời điểm 30/9/2017

Hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ có mặt tại thời điểm 30/9/2017

Hợp đồng theo Nghị định s 68/2000/NĐ-CP

Số giao

Số có mặt tại thời điểm 30/9/2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

1

Lãnh đạo đơn vị

 

 

 

 

 

 

2

Phòng (Khoa) 1

 

 

 

 

 

 

3

Phòng (Khoa) 2

 

 

 

 

 

 

 

….....

 

 

 

 

 

 

 

Phòng (Khoa) n

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày     tháng     năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng du)

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4497/LĐTBXH-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Trịnh Minh Chí
Ngày ban hành: 26/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4497/LĐTBXH-TCCB

311

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365775