• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 45/BTP-KSTT xây dựng Kế hoạch năm 2013 và gửi kết quả rà soát năm 2012 do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Công văn 45/BTP-KSTT
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/BTP-KSTT
V/v xây dựng kế hoạch năm 2013 và gửi kết quả rà soát năm 2012

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội.

 

Căn cứ quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ và Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 thuộc phạm vi chức năng quản lý.

2. Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2013 thuộc phạm vi chức năng quản lý. Nội dung kế hoạch cần xác định rõ quy định, thủ tục hành chính được rà soát; cơ quan thực hiện; thời gian thực hiện; căn cứ lựa chọn và dự kiến sản phẩm theo quy định tại Chương V Nghị định số 63/2010/NĐ-CP .

3. Thực hiện việc gửi kết quả rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg và kết quả rà soát thủ tục hành chính năm 2012 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7946/VPCP-KSTT ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ (xin gửi kèm Công văn số 7946/VPCP-KSTT).

Các kế hoạch nêu trên của các bộ, ngành, địa phương đề nghị gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 31 tháng 01 năm 2013 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, Phó TTgCP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Hồng Sơn;
- VP Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, KSTT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Hồng Sơn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 45/BTP-KSTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 03/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 45/BTP-KSTT

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
182609