• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Công văn 45/BXD-HĐXD năm 2018 hướng dẫn về giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn về giấy phép xây dựng.

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 787/SXD-PTĐT&HTKT ngày 26/3/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận đề nghị hướng dẫn về Điều kiện xác định công trình được miễn giấy phép xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 thì công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi Tiết xây dựng được duyệt thì được miễn giấy phép xây dựng. Do đó, các công trình điện mặt trời, điện gió nếu thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận cần căn cứ vào Quy hoạch phát triển ngành điện lực đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổng mặt bằng được chấp thuận để kiểm soát trật tự xây dựng trong quá trình xây dựng. Trường hợp cần quản lý trật tự xây dựng và cấp giấy phép xây dựng tại khu vực này, Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt quy hoạch chi Tiết xây dựng để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng.

2. Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dán đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật nếu xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình điện mặt trời, điện gió có tổng mức đầu dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất). Những công trình điện mặt trời, điện gió có quy mô lớn (diện tích từ 20 - 100ha) phải lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐXD (NLĐ - 03).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Hoàng Quang Nhu

 

 

Điều 89. Đối tượng và các loại giấy phép xây dựng
...
2. Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:
...
k) Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Phân loại dự án đầu tư xây dựng
...
2. Dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm:
...
b) Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 45/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Hoàng Quang Nhu
Ngày ban hành: 17/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 45/BXD-HĐXD

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381930