• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

 

Công văn 4510/BHXH-BT đôn đốc thu, giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 4510/BHXH-BT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4510/BHXH-BT
V/v đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2016

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 27/10/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 1571/BHXH-BT về việc điều chnh dự toán thu, chi năm 2016. Để hoàn thành chtiêu được giao, yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là tnh) thực hiện khẩn trương một snội dung sau:

1. Đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện:

a) Thành lập thanh tra liên ngành phi hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh tra (hoặc thanh tra đột xuất) việc chấp hành pháp luật đi với các doanh nghiệp đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên kéo dài từ 03 tháng trở lên trên địa bàn, cương quyết xử lý những doanh nghiệp cố tình chây ỳ, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

b) Cơ quan tài chính các cấp, cơ quan quản lý đi tượng chuyển tiền đóng BHYT kịp thời cho các đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng năm 2016 vào quBHYT trước ngày 31/12/2016, không để nợ sang năm sau.

2. Chđạo Phòng Khai thác và thu nợ BHXH tỉnh, huyện, chuyên quản trực tiếp đến đơn vị đôn đốc thu kịp thời, không để nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN. Chủ động thành lập các đoàn thanh tra chuyên ngành đóng thanh tra đột xuất tất cả các đơn vị nợ đọng từ 3 tháng trở lên.

3. Công khai danh tính đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN với số tin lớn, kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài địa phương, đặc biệt là hệ thng truyền thanh cấp xã).

4. Phi hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh thi hành các bn án đã có hiệu lực pháp luật do Tòa án nhân dân các cấp xét xử từ ngày 14/4/2016 trở về trước.

5. Phối hợp với ngân hàng (BIDV, Vietinbank ...) đã ký thỏa thuận với BHXH Việt Nam về việc thu BHXH, BHYT, BHTN khi cho đơn vị vay để trả lương cho người lao động hoặc cho vay theo gói thầu mà có trả lương cho người lao động thì phải bắt buộc kèm theo tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN phần trách nhiệm phải đóng của đơn vị, đồng thời trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động chuyển vào qu BHXH, BHYT, BHTN.

6. Phát động phong trào thi đua nước rút, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu năm 2016 đến từng cán bộ, công chức, viên chức.

7. Kịp thời báo cáo tình hình khó khăn, vướng mắc trong việc đôn đốc thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN về BHXH Việt Nam (Ban Thu) để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trước 16 giờ thứ 6 hằng tuần, báo cáo số liệu thu BHXH, BHYT, BHTN (theo biểu đính kèm) về hòm thư banthu@vss.gov.vn hoặc trên đường truyền ftp tại thư mục DATACHUNG/TONGHOP/BAOCAONHANH2016. Từ ngày 19/12/2016, thực hiện báo cáo trước 16 giờ hàng ngày.

Yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ (để chđạo);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Lưu: VT, BT (02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP…

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU BHXH, BHYT, BHTN
Tính đến ngày …… tháng ……. Năm 2016
(Kèm theo Công văn số 4510/BHXH-BT ngày 10/11/2016 của BHXH Việt Nam)

CÁC CHỈ TIÊU

Đơn vị tính

Mã số

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày báo cáo

Tỷ lệ % hoàn thành

1

2

3

4

5

I.- TỔNG SỐ TIỀN THU BHXH, BHTN, BHYT (04+07+10+16+17)

triệu đồng

01

 

 

1. BHXH bắt buộc

 

02

 

 

- Số người

người

03

 

 

- Số tiền

triệu đồng

04

 

 

2. BHXH tự nguyện

 

05

 

 

- Số người

người

06

 

 

- Số tiền

triệu đồng

07

 

 

3. BHXH thất nghiệp

 

08

 

 

- Số người

người

09

 

 

- Số tiền

triệu đồng

10

 

 

4. BHYT

 

11

 

 

- Tổng số người

người

12

 

 

Trong đó:

 

13

 

 

+ Số người do cơ quan BHXH quản lý

người

14

 

 

+ Thân nhân quân đội

người

15

 

 

- Số tiền

triệu đồng

16

 

 

5. Thu lãi phạt chậm đóng

triệu đồng

17

 

 

II.- TỔNG SỐ TIỀN NỢ BHXH, BHYT, BHTN (19+23+26)

triệu đồng

18

 

 

1. Nợ BHXH

triệu đồng

19

 

 

1.1 Nợ dưới 1 tháng

triệu đồng

20

 

 

1.2 Nợ từ 1 đến dưới 6 tháng

triệu đồng

21

 

 

1.3 Nợ từ 6 tháng trở lên

triệu đồng

22

 

 

2. N BHTN

triệu đồng

23

 

 

2.1 Đơn vị nợ

triệu đồng

24

 

 

2.2 NSNN nợ

triệu đồng

25

 

 

3. Nợ BHYT

triu đồng

26

 

 

3.1 Đơn vị nợ (nhóm 1)

triệu đồng

27

 

 

3.2 NSNN nợ (nhóm 3, 4)

triệu đồng

28

 

 

Trong đó:

triệu đồng

29

 

 

- Người nghèo, DTTS KK, ĐBKK

triệu đồng

30

 

 

- Cận nghèo

triệu đồng

31

 

 

- Học sinh, sinh viên

triệu đồng

32

 

 

- Trẻ em dưới 6 tuổi

triệu đồng

33

 

 

- Ngưi có công và thân nhân

triệu đồng

34

 

 

- Cựu chiến binh, tham gia kháng chiến

triệu đồng

35

 

 

- Trợ cp bảo trợ xã hội

triệu đồng

36

 

 

- Khác (các đối tượng còn lại)

triệu đồng

37

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4510/BHXH-BT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 10/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4510/BHXH-BT

475

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331206