• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Chế độ báo cáo thống kê

 

Công văn 4539/VPCP-ĐMDN năm 2014 báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 419/QĐ-TTg về Đề án đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4539/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4539/VPCP-ĐMDN
V/v Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 419/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (các công văn: số 3436/BKHĐT-ĐKKD ngày 03 tháng 6 năm 2014, số 1074/BKHĐT-ĐKKD ngày 26 tháng 2 năm 2014) về tình hình triển khai Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai có hiệu quả các nhóm giải pháp nêu tại Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chú ý đến việc bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ tại Chương trình công tác đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

2. Các Bộ:

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong tháng 8 năm 2014 ban hành Thông tư hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp không vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc và việc sử dụng tên danh nhân trong đặt tên doanh nghiệp.

b) Bộ Công an:

- Xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc xác định nhân thân của người thành lập và quản lý doanh nghiệp ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư (sửa đổi);

- Trong tháng 9 năm 2014, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án chống giả mạo hồ sơ, chữ ký.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, trước ngày 30 tháng 9 năm 2014 ban hành Thông tư liên tịch về Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

d) Bộ Công Thương, trong quý IV năm 2014, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án hoàn thiện khung pháp lý về thương mại Nhà nước theo quy định của Luật thương mại.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: TH, KTN, KTTH, NC, PL, TKBT, TCCV, KGVX;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4539/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 18/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4539/VPCP-ĐMDN

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237378