• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 4541/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 về tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 4541/LĐTBXH-LĐTL
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4541/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Foster (Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 1059/FVD-NS ngày 10/11/2014 của quý Công ty về tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 110 Bộ luật lao động thì mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày; người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

2. Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 97 Bộ luật lao động thì người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%.

Theo nội dung công văn số 1059/FVD-NS và các quy định nêu trên, trường hợp Công ty quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi là nghỉ 6 ngày/tháng và đã ghi vào trong nội quy lao động, nếu Công ty huy động người lao động đi làm vào ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả lương theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 97 Bộ luật lao động nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Foster (Đà Nẵng) biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tống Văn Lai

 

Điều 110. Nghỉ hằng tuần

1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

...

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

...

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4541/LĐTBXH-LĐTL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Tống Văn Lai
Ngày ban hành: 28/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4541/LĐTBXH-LĐTL

259

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258881