• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4543/CHK-QLHĐB năm 2016 trình dự thảo Thông tư quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay do Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 4543/CHK-QLHĐB
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4543/CHK-QLHĐB
V/v trình dự thảo Thông tư quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2016 được Bộ Giao thông vận tải giao, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức xây dựng Thông tư quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay để triển khai thực hiện Nghị định số 125/2015/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiếp về quản lý hoạt động bay. Tiếp theo công văn số 2195/CHK-QLHĐB ngày 02 tháng 6 năm 2016, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) xin báo cáo như sau:

1. Sự cần thiết phải ban hành:

Căn cứ Luật số 61/2014/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật HKDD Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2015/NĐ-CP ngày 04/12/2015 quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay (thay thế Nghị định 94/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động bay).

Căn cứ Khoản 1 Điều 32 của Nghị định mới này, Bộ Giao thông vận tải sẽ tổ chức xây dựng và ban hành các quy định liên quan đến các lĩnh vực quản lý và bảo đảm hoạt động bay.

Trong thời gian vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành 12 văn bản liên quan đến lĩnh vực này (danh mục chi tiết nêu tại Phụ đính kèm theo). Các văn bản nói trên được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế được quy định tại các Phụ ước (Annexes) của Tổ chức HKDD quốc tế (ICAO) và thực tế khai thác tại Việt Nam. Các văn bản này đã điều tiết việc tchức quản lý hoạt động bay và cung ứng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trong toàn ngành hàng không.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, nhiều nội dung của các Phụ ước của ICAO đã được bổ sung, cập nhật cho phù hợp với tình hình phát trin của HKDD thế giới. Ngoài ra, hình thức ban hành văn bản và cu trúc văn bản cần được rà soát, sửa đổi bổ sung phù hp.

Về phía ngành HKVN đã có một số thay đổi về cơ cấu tổ chức bao gồm sáp nhập các Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc, Trung, Nam thành Tng công ty Cảng HKVN. Việc cung ứng dịch vụ không lưu, thông báo tin tức hàng không đã được chuyển từ Tổng công ty Cảng HKVN sang Tng công ty Quản lý bay Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 (theo dự kiến, dịch vụ khí tượng hàng không sẽ được tiếp tục chuyển giao từ ngày 01 tháng 01 năm 2017).

Vì những lý do nói kể trên, việc nghiên cứu, rà soát ban hành lại các văn bản nói trên cho phù hợp với tình hình thực tiễn và các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế là rất cần thiết.

Ngoài ra, ICAO đã có hướng dẫn xây dựng 01 quy chế hợp nhất về không lưu, phương thức bay, thông báo tin tức hàng không, viễn thông hàng không và khí tượng hàng không.

Việc ban hành 01 văn bản quy định chung tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, nhân viên cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan nhằm thuận lợi cho việc áp dụng và thực hiện một cách thống nhất.

2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

- Phạm vi điều chỉnh: Căn cứ Khoản 7 Điều 14 và Khoản 1 Điều 32 của Nghị định số 125/2015/NĐ-CP ngày 04/12/2015 quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay, Thông tư scó phạm vi điều chỉnh liên quan đến trình tự và thủ tục cấp, sửa đi, hủy bỏ phép bay; không lưu hàng không dân dụng; thông báo tin tức hàng không; thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng; khí tượng hàng không dân dụng; tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng; quản lý luồng không lưu; phương thức bay hàng không dân dụng; bản đồ, sơ đồ hàng không; dẫn đường theo tính năng; đơn vị đo lường sử dụng trong hoạt động bay; phương thức liên lạc không - địa; yêu cầu về hệ thống quản lý không lưu; an toàn hoạt động bay; kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát và bay đánh giá phương thức bay; hoạt động bay trong khu vực bay phục vụ hoạt động hàng không chung; điều độ, khai thác bay và lập kế hoạch bay, lựa chọn sân bay dự bị đối với hoạt động bay dân dụng và thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay.

- Đi tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến quản lý hoạt động bay và bảo đảm hoạt động bay tại Việt Nam và trong phần vùng thông báo bay trên biển quốc tế do Việt Nam quản lý.

3. Quá trình biên soạn:

- Ngày 07 tháng 01 năm 2016, Cục HKVN có công văn số 90/CHK- QLHĐB đề nghị phê duyệt đề cương Thông tư quy định vquản lý và bảo đảm hoạt động bay. Ngày 26/01/2016, Bộ Giao thông vận tải có công văn s1029/BGTVT-VT phê duyệt đề cương Thông tư quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay.

- Ngay sau khi Đcương được phê duyệt, Cục HKVN đã triển khai kế hoạch thực hiện và đã xây dựng xong dự thảo Thông tư quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay; thành lập các nhóm biên soạn gồm đại diện cơ quan chuyên môn của Cục HKVN, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Tổng công ty Cảng HKVN, Tổng công ty HKVN, Công ty bay Hải Âu, Công ty hàng không lưỡng dụng Ngôi sao Việt, Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không-Không quân, Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu, phân công nhiệm vụ cụ thcho từng nhóm và thành viên.

- Các nhóm biên soạn đã tiến hành xây dựng dự thảo các phần theo đề cương đã được phê duyệt, cơ quan Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức tổng hợp, hoàn thiện dự thảo các phần.

- Cục HKVN có công văn số 4001/CHK-QLHĐB ngày 26 tháng 9 năm 2016 và 4123/CHK-QLHĐB ngày 03 tháng 10 năm 2016 lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị HKDD và Quân sự cho 20 phần của dự thảo Thông tư. Hiện nay, Cục HKVN nhận được công văn của Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không-Không quân, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, cảng vụ Hàng không miền Nam và các cơ quan Cục Hàng không Việt Nam.

- Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức triệu tập thành viên các nhóm biên soạn tổng hợp, rà soát đánh giá và hoàn thiện lại dự thảo Thông tư theo các ý kiến đóng góp của các cơ quan đơn vị.

4. Nội dung chủ yếu của dự thảo Thông tư

Nội dung chủ yếu của dự thảo Thông tư bao gồm:

- Phần ban hành Thông thư

- Phần 1: Quy định chung

- Phần 2: Trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân liên quan trong lĩnh vực quản lý và bảo đảm hoạt động bay

- Phần 3: Quy định hướng dẫn về cấp phép bay cho các chuyến bay thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam

- Phần 4: Quy định về không lưu HKDD

- Phần 5: Quy định về thông báo tin tức hàng không

- Phần 6: Quy định về thông tin, dẫn đường, giám sát HKDD

- Phần 7: Quy định về khí tượng HKDD

- Phần 8: Quy định về tìm kiếm, cứu nạn HKDD

- Phần 9: Quy định về quản lý luồng không lưu

- Phần 10: Phương thức bay HKDD

- Phần 11: Quy định về sơ đồ, bản đồ hàng không

- Phần 12: Quy định về dẫn đường theo tính năng

- Phần 13: Quy định hướng dẫn sử dụng đơn vị đo lường trong hoạt động bay

- Phần 14: Phương thức liên lạc không - địa HKDD

- Phần 15: Yêu cầu về hệ thống quản lý không lưu và an ninh trong lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay

- Phần 16: Quy định về an toàn hoạt động bay

- Phần 17: Quy định về kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát và phương thức bay HKDD

- Phần 18: Quy định hướng dẫn về hoạt động bay trong khu vực bay phục vụ hoạt động hàng không chung

- Phần 19: Quy định hướng dẫn về điều độ, khai thác bay và lập kế hoạch bay, lựa chọn sân bay dự bị cho hoạt động bay dân dụng

- Phần 20: Quy định về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay

Ngoài ra, trong quá trình biên soạn, Cục HKVN đã báo cáo Vụ Vận tải Bộ Giao thông vận tải về việc Thanh tra an toàn ICAO yêu cầu phải xem xét thường xuyên cập nhật các tiêu chun, khuyến cáo thực hành của các Phụ ước của ICAO vào các quy định của Việt Nam, nên đã thống nhất lại cách thức biên soạn dự thảo theo hướng: Thông tư bao gồm các nội dung quy định về chuyên ngành chính về quản lý và bảo đảm hoạt động bay, các quy định về quản lý, tchức, phối hợp khai thác-kỹ thuật và an toàn nhằm thuận lợi cho việc công bố, triển khai áp dụng; các nội dung chi tiết về tiêu chun, quy định tương ứng với các tiêu chuẩn, quy định của ICAO sẽ giao cho Cục HKVN ban hành hướng dẫn thực hiện Thông tư nhằm đáp ứng được yêu cầu về cập nhật các thay đổi của các Phụ ước, tài liệu quy định của ICAO.

Dự thảo Thông tư hợp nhất gồm 20 phần có khối lượng rất lớn (tương đương với 20 văn bản quy định, thay thế cho 12 thông tư hiện hành trong lĩnh vực quản lý và bảo đảm hoạt động bay) có phụ đính kèm theo.

5. Những vấn đề còn có ý kiến khác

Các cơ quan, đơn vị có ý kiến nhất trí cơ bản với dự thảo Thông tư. Các ý kiến đóng góp đều được nghiên cứu, rà soát và tiếp thu ý kiến; các ý kiến tiếp thu có chỉnh sửa hay không tiếp thu có giải trình chi tiết tại phụ lục kèm theo.

Tuy nhiên, Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không-Không quân đề nghị không đưa nội dung quy định về việc btrí đại diện quân sự tại vị trí làm việc của Trung tâm Quản ly luồng không lưu (ATFM) để phối hợp thực hiện công tác ATFM vì chưa có ý kiến chấp thuận của Bộ Quốc phòng.

Theo quy định của ICAO và yêu cầu công tác quản lý luồng không lưu, công tác ATFM yêu cầu phải có sự tham dự của đại diện cơ quan Quân sự tại Trung tâm này để kịp thời phối hợp xử lý điều chỉnh hoạt động bay HKDD và quân sự đảm bảo mật độ hoạt động bay không vượt quá giới hạn năng lực thông qua của sân bay, vùng trời, đường hàng không và cơ sở điều hành bay (mục đích chính của công tác ATFM). Vì vậy Cục HKVN có ý kiến giữ nguyên nội dung trong dự thảo Thông tư và kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, trao đổi thống nhất với Bộ Quốc phòng về vấn đề này.

Cục HKVN xin phép trình dự thảo Thông tư quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay để Bộ Giao thông vận tải xem xét, tổ chức thẩm định.

Trân trọng cám ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Vận ti Bộ GTVT;
- Vụ Pháp chế Bộ GTVT;
- PCT ĐQuang Việt;
- TCT QLBVN (để biết);
- TCT Cảng HKVN (để biết);
- TCT HKVN (để biết);
- Phòng PC Cục HKVN;
- Lưu: VT, QLHĐB (Hưng9b)

CỤC TRƯỞNG
Lại Xuân Thanh

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH PHỤ ĐÍNH VÀ TÀI LIỆU GỦI KÈM
(Kèo theo công văn số 4543/CHK-QLHĐB ngày 25/10/2016).

1. Danh sách các văn bản quy định liên quan dự kiến bị thay thế

2. Dự thảo Thông tư quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay (gồm 20 phần)

3. Báo cáo đánh giá tác động về thủ tục hành chính liên quan đến dự thảo Thông tư.

4. Bản tổng hợp ý kiến giải trình tiếp thu và thông tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị (có bản sao các văn bản đóng góp liên quan).

5. Văn bản ý kiến của Phòng pháp chế Cục HKVN.

6. Báo cáo tổng kết việc thực hiện các quy chế, thông tư liên quan hiện hành.

 

PHỤ ĐÍNH

DANH MỤC CÁC VĂN BN LIÊN QUAN DỰ KIẾN BỊ THAY TH

1. Quyết định số 14/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng.

2. Quyết định số 21/2007/QĐ-GTVT ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế thông báo tin tức hàng không dân dụng.

3. Quyết định số 26/2007/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng.

4. Quyết định số 32/2007/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế không lưu hàng không dân dụng.

5. Thông tư số 22/2011/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay;

6. Thông tư số 19/2009/TT-BGTVT ngày 08 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưng Bộ Giao thông vận tải quy định về khí tượng hàng không dân dụng.

7. Thông tư số 53/2011/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về an toàn hoạt động bay;

8. Thông tư số 28/2009/TT-BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti quy định về phương thức bay hàng không dân dụng;

9. Thông tư số 62/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc cấp phép bay cho các chuyến bay thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam;

10. Thông tư số 51/2012/TT-BGTVT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về sơ đồ, bản đồ hàng không;

11. Thông tư số 03/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống, thiết bị dẫn đường, giám sát và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị trong lĩnh vực hàng không dân dụng;

12. Thông tư số 44/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phương thức liên lạc không - địa hàng không dân dụng.

Điều 14. Thẩm quyền cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay
...

7. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng quy định trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay đối với các chuyến bay theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này.
...

Điều 32. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động bay liên quan đến các nội dung sau đây:

a) Không lưu hàng không dân dụng;

b) Thông báo tin tức hàng không;

c) Thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng;

d) Khí tượng hàng không dân dụng;

đ) Tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng;

e) Quản lý luồng không lưu;

g) Thông báo bay tại sân bay;

h) An toàn đường cất hạ cánh;

i) Phương thức bay hàng không dân dụng;

k) Bản đồ, sơ đồ hàng không;

l) Dẫn đường theo tính năng;

m) Đơn vị đo lường sử dụng trong hoạt động bay;

n) Phương thức liên lạc không - địa;

o) Yêu cầu về hệ thống quản lý không lưu; an ninh, an toàn hoạt động bay;

p) Kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát và phương thức bay hàng không dân dụng;

q) Hoạt động bay trong khu vực bay phục vụ hoạt động hàng không chung;

r) Điều độ, khai thác bay và lập kế hoạch bay, lựa chọn sân bay dự bị đối với hoạt động bay dân dụng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 32. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động bay liên quan đến các nội dung sau đây:

a) Không lưu hàng không dân dụng;

b) Thông báo tin tức hàng không;

c) Thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng;

d) Khí tượng hàng không dân dụng;

đ) Tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng;

e) Quản lý luồng không lưu;

g) Thông báo bay tại sân bay;

h) An toàn đường cất hạ cánh;

i) Phương thức bay hàng không dân dụng;

k) Bản đồ, sơ đồ hàng không;

l) Dẫn đường theo tính năng;

m) Đơn vị đo lường sử dụng trong hoạt động bay;

n) Phương thức liên lạc không - địa;

o) Yêu cầu về hệ thống quản lý không lưu; an ninh, an toàn hoạt động bay;

p) Kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát và phương thức bay hàng không dân dụng;

q) Hoạt động bay trong khu vực bay phục vụ hoạt động hàng không chung;

r) Điều độ, khai thác bay và lập kế hoạch bay, lựa chọn sân bay dự bị đối với hoạt động bay dân dụng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4543/CHK-QLHĐB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hàng không Việt Nam   Người ký: Lại xuân Thanh
Ngày ban hành: 25/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4543/CHK-QLHĐB

243

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330371