• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Bộ luật lao động

 

Công văn 4554/LĐTBXH-PC năm 2019 về ký kết hợp đồng lao động và ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 4554/LĐTBXH-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4554/LĐTBXH-PC
V/v trả lời kiến nghcủa Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dng Hoàng Kim

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: n phòng Chính phủ

Trả lời Công văn s 8923/VPCP-ĐMDN ngày 02/10/2019 của quý Văn phòng về việc trả lời kiến nghị của Công ty cổ phn Đầu tư và Xây dựng Hoàng Kim hỏi về việc ký kết hợp đồng lao động và ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

- Về việc giao kết hợp đồng lao động

Theo thông tin cung cấp gửi kèm theo Công văn số 8923/VPCP-ĐMDN: Ông A đã làm việc tại Công ty theo 2 hp đồng lao động, với tổng thời gian làm việc tại công ty là trên 5 năm (gồm 1 hp đồng lao động xác định thời hạn 36 tháng và 1 hợp đồng lao động không xác định thời hạn, thời gian ông A làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hơn 2 năm), sau đó 2 bên chấm dứt hp đồng lao động theo thỏa thuận, đúng quy định.

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động một thời gian, nếu ông A lại được tuyển dụng vào công ty thì ông A và công ty tiến hành giao kết hp đồng lao động theo một trong các loại hp đồng lao động quy định tại Khoản 1 Điều 22 Bộ luật Lao động tùy theo nhu cầu và thỏa thuận của hai bên.

- Về ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc.

Điều 112 Bộ luật Lao động quy định “Cứ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm của người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày”.

Điều 112 Bộ luật Lao động không quy định 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động là liên tục, hay nói cách khác thời gian làm việc cho một người sử dụng lao động bao gồm cả các khoảng thời gian không liên tục, ngắt quãng mà người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động.

Trưng hợp ông A quay trở lại làm việc tại Công ty (mà trước đó đã làm việc cho công ty hơn 5 năm) thì ông A được nghỉ hàng năm theo quy định tại Khoản 1 Điều 111 của Bộ luật Lao động và cứ 5 năm làm việc cho công ty A thì được tăng thêm tương ứng 01 ngày nghỉ hàng năm.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, kính gửi quý Văn phòng để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng Kim;

- Lưu: VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Bình

 

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 112. Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

Cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 112. Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

Cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 111. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4554/LĐTBXH-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 25/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4554/LĐTBXH-PC
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
428270