• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 45739/CT-TTHT năm 2018 trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 45739/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45739/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động
(Địa chỉ: Số 30 phố Đoàn Thị Điểm, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Hà Nội Mã số thuế: 0100107525)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 61/TPBHLD ngày 10/05/2018 của Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động (sau đây gọi là Công ty) hỏi về việc chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định:

“Điều 13. Cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in

1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng:

Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.

2. Hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng số tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hóa đơn lẻ.

Tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.

Trường hợp doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã đóng mã số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.

Riêng đối với tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua.”

- Căn cứ Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính như sau:

“3. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 8 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

“a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức:

...- Bán tài sản bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án hoặc bên đi vay vốn tự bán tài sản bảo đảm theo ủy quyền của bên cho vay để trả nợ khoản vay có bảo đảm, cụ thể:

+ Tài sản bảo đảm tiền vay được bán là tài sản thuộc giao dịch bảo đảm đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.

+ Việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Trường hợp hết thời gian trả nợ, người có tài sản bảo đảm không có khả năng trả nợ và phải bàn giao tài sản cho tổ chức tín dụng để tổ chức tín dụng xử lý tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật, các bên thực hiện thủ tục bàn giao tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật thì không phải xuất hóa đơn GTGT.

Trường hợp tổ chức tín dụng nhận tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì tổ chức tín dụng thực hiện hạch toán tăng giá trị tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh theo quy định. Khi tổ chức tín dụng bán tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh nếu tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì tổ chức tín dụng phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định...

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này...”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nội dung vướng mắc của Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động như sau:

Công ty thực hiện mua bất động sản của Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Hòa, theo quyết định tại Bản án số 99/2017/KDTM-PT ngày 19/04/2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, không phải là tài sản đảm bảo tiền vay thì:

Trường hợp tài sản trước khi bị cưỡng chế thuộc quyền sở hữu Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam thì Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam phải lập hóa đơn khi thực hiện bán tài sản đó và phải kê khai, nộp thuế phát sinh từ việc bán tài sản theo quy định.

Trường hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam ngừng hoạt động, không thực hiện thi hành án theo Quyết định thi hành án số 12/QĐ-CTHADS ngày 03/11/2017, không thực hiện lập hóa đơn khi bán tài sản; Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội thực hiện cưỡng chế giao tài sản cho Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động. Công ty cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động chuyển số tiền mua tài sản theo quyết định tại Bản án số 99/2017/KDTM-PT ngày 19/04/2017 vào tài khoản của Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội thì Cơ quan thuế thực hiện cấp đơn lẻ cho cơ quan thi hành án để lập hóa đơn giao cho người mua theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên. Trường hợp giá bán đã có thuế GTGT được công bố rõ trong hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn GTGT để giao cho người mua. Cơ quan thi hành án có trách nhiệm nộp các khoản thuế GTGT, TNDN phát sinh vào NSNN từ việc bán tài sản do mình lập hóa đơn theo quy định.

Trường hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam ngừng hoạt động, không thực hiện thi hành án theo Quyết định thi hành án số 12/QĐ-CTHADS ngày 03/11/2017, không thực hiện lập hóa đơn khi bán tài sản; Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội thực hiện cưỡng chế giao tài sản cho Công ty cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động. Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động chuyển số tiền mua tài sản theo quyết định tại Bản án số 99/2017/KDTM-PT ngày 19/4/2017 vào tài khoản của Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội thì Cơ quan thuế thực hiện cấp đơn lẻ cho cơ quan thi hành án để lập hóa đơn giao cho người mua theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên. Trường hợp giá bán đã có thuế GTGT được công bố rõ trong hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn GTGT để giao cho người mua. Cơ quan thi hành án có trách nhiệm nộp các khoản thuế GTGT, TNDN phát sinh và NSNN từ việc bán tài sản do mình lập hóa đơn theo quy định.

Khi Công ty thực hiện mua tài sản với giá mua bao gồm thuế GTGT, đã được cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn GTGT thì căn cứ hóa đơn được cấp lẻ, Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC và Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC .

Đề nghị Công ty liên hệ Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đến Bộ phận một cửa - Cục Thuế TP Hà Nội, địa chỉ G23-24 Thành Công, Đường Nguyên Hồng, Ba Đình, Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty Cổ phần Tạp phẩm và Bảo hộ lao động được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 45739/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 02/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 45739/CT-TTHT

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390475