• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Lệ phí môn bài


 

Công văn 45747/CT-TTHT năm 2018 về miễn lệ phí môn bài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 45747/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45747/CT-TTHT
V/v miễn lệ phí môn bài

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Eurowindow
(Địa chỉ: Lô số 15, khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội Mã số thuế 2500217526)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 5467/2018/EW ngày 12/06/2018 của Công ty cổ phần Eurowindow (sau đây gọi là Công ty) hỏi về việc miễn lệ phí môn bài, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài như sau:

+ Tại Điều 2 quy định về người nộp lệ phí môn bài:

“Điều 2. Người nộp lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật

...6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có)...”

+ Tại Điều 3 quy định đối tượng miễn lệ phí môn bài:

“Điều 3. Miễn lệ phí môn bài

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm:

...6. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

7. Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.”

+ Tại Khoản 3 Điều 5 quy định về việc khai, nộp lệ phí môn bài như sau:

“3. Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

a) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;

b) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nội dung vướng mắc của Công ty cổ phần Eurowindow như sau:

Trường hợp Công ty mở địa điểm kinh doanh để trưng bày, giới thiệu sản phẩm không có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì Công ty không phải đóng lệ phí môn bài cho các địa điểm kinh doanh đó.

Nếu các địa điểm kinh doanh trên phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì Công ty phải nộp lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP đã nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty cổ phần Eurowindow được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT,  TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 45747/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 02/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 45747/CT-TTHT

213

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390487