• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 4576/TCHQ-GSQL năm 2019 về kết nối với Campuchia để trao đổi chứng nhận xuất xứ mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4576/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4576/TCHQ-GSQL
V/v kết nối với Campuchia để trao đổi chứng nhận xuất xứ mẫu D

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 01/01/2018, Việt Nam kết nối chính thức cơ chế một cửa ASEAN (ASW). Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ điện tử mẫu D với các nước Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Brunei. Tại Phiên họp lần thứ 47 của Nhóm làm việc kỹ thuật triển khai ASW, Campuchia thông báo đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm và có thể sẵn sàng tham gia kết nối chính thức ASW để trao đổi chứng nhận xuất xứ ATIGA mẫu D từ 01/7/2019. Căn cứ quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra C/O điện tử thông qua cơ chế một cửa ASEAN như sau:

Từ ngày 15/7/2019, Campuchia kết nối hệ thống truyền nhận dữ liệu C/O điện tử thông qua hệ thống một cửa ASEAN. Theo đó, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra C/O mẫu D điện tử do Campuchia cấp truyền qua hệ thống một cửa quốc gia. Việc kiểm tra thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 78/TCHQ-GSQL ngày 05/1/2018; công văn số 1888/TCHQ-GSQL ngày 10/4/2018; công văn số 5724/TCHQ-GSQL ngày 02/10/2018; công văn số 2174/TCHQ-GSQL ngày 12/4/2019 và công văn số 4177/TCHQ-GSQL ngày 26/6/2019 của Tổng cục Hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4576/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 15/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4576/TCHQ-GSQL

172

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
420104