• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4578/VPCP-KTTH năm 2015 thực hiện Nghị định 206/2013/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4578/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4578/VPCP-KTTH
V/v thực hiện Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 7394/BTC-TCDN ngày 05 tháng 6 năm 2015 về việc tổng hợp, báo cáo thực hiện Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính kiểm tra việc báo cáo thực hiện Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2013 trên đây của 02 tỉnh Quảng Trị và Kiên Giang để xử lý theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê Mạnh Hà, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, HC, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4578/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 18/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4578/VPCP-KTTH

342

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278552