• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Chế độ báo cáo thống kê

 

Công văn 4586/LĐTBXH-KHTC năm 2017 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 4586/LĐTBXH-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4586/LĐTBXH-KHTC
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 8724/BKHDT-QLKTTW ngày 24/10/2017 về việc báo cáo tình hình thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ (ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết s 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020), Bộ yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 495/QĐ-LĐTBXH ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP nêu trên của Chính phủ (theo đề cương đính kèm công văn số 8724/BKHĐT-QLKTTW của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Báo cáo của đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 12/11/2017 để tổng hợp vào Báo cáo chung của Bộ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (Bản điện tử gửi vào địa chỉ: phongkh@molisa.gov.vn)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Phạm Quang Phụng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4586/LĐTBXH-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 01/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4586/LĐTBXH-KHTC

190

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366129