• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 459/TCT-KK năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 459/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 459/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai
- Công ty TNHH MTV PROVIMI (Địa chỉ: 238 Quốc l1A, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đng Nai)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/PVM/2017 ngày 16/8/2017 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Provimi (Công ty TNHH MTV Provimi) về việc hướng dẫn và xem xét hoàn thuế GTGT phát sinh cho giai đoạn trước khi sản phẩm thuộc diện không chịu thuế GTGT và công văn số 04/PVM/2017 ngày 30/10/2017 về việc giải trình số liệu. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy định:

“Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có s thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nht mười hai tháng tính từ tháng đu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đu tiên phát sinh s thuế GTGT đu vào chưa được khấu trừ hết mà vn còn s thuế GTGT đu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế”.

- Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 26/2/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung khoản 14a vào Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

... 14a. Sthuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cđịnh phục vụ cho sản xuất: phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tàu đánh bt xa bờ, thức ăn gia súc, gia cm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác tiêu thụ trong nước không được kê khai, khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ s thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cđịnh mua vào thhiện trên hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khu phát sinh trước ngày 01 tháng 01 tháng 2015 đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư này.”

- Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có sthuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đi với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có sthuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp luật”...

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV Provimi kinh doanh mặt hàng thức ăn chăn nuôi thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ktừ ngày 01/01/2015, đối với số thuế GTGT đầu vào của mặt hàng thức ăn chăn nuôi phát sinh từ ngày 31/12/2014 trở về trước chưa được khấu trừ hết, tính đến ngày 01/01/2015 số thuế còn được khấu trừ này chưa đủ 12 tháng nên Công ty không thuộc trường hợp được hoàn thuế; số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh mặt hàng thức ăn chăn nuôi phát sinh kể từ ngày 01/01/2015 Công ty không được kê khai, khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH MTV Provimi được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ CS (BTC)
- Vụ PC, Vụ CS (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 459/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 02/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 459/TCT-KK

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374937