• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Bộ Luật hàng hải

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 459/TTg-CN năm 2017 về chủ trương xây dựng cơ chế đặc thù của dự án đầu tư xây dựng Cảng biển Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 459/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 459/TTg-CN
V/v chủ trương xây dựng cơ chế đặc thù của dự án đầu tư xây dựng Cảng biển Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công Thương.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (Công văn số 31/BC-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (Công văn số 2464/BGTVT-KHĐT ngày 10 tháng 3 năm 2017), Quốc phòng (Công văn số 2464/BQP-TM ngày 11 tháng 3 năm 2017), Tài chính (Công văn số 3274/BTC-ĐT ngày 13 tháng 3 năm 2017), Xây dựng (Công văn số 531/BXD-HĐXD ngày 15 tháng 3 năm 2017), Công Thương (Công văn số 2247/BCT-XNK ngày 20 tháng 3 năm 2017) và Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 1174/BTNMT-KH ngày 16 tháng 3 năm 2017) về chủ trương xây dựng cơ chế đặc thù của dự án đầu tư xây dựng Cảng biển Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau thống nhất với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan về sự cần thiết đầu tư; đồng thời, thống nhất về quy mô, công năng, hình thức, phân kỳ đầu tư và đề xuất cụ thể cơ chế đặc thù để thực hiện trong trường hợp cần thiết đầu tư dự án cảng biển Hòn Khoai; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, QHĐP, NC, V.I, TKBT;
- Lưu: VT, CN (3b).
Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 459/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 31/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 459/TTg-CN

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
344935