• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Công văn 459/VPCP-QHQT năm 2018 về định hướng sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi cho lĩnh vực hạ tầng giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 459/VPCP-QHQT
V/v định hướng sử dụng ODA và vn vay ưu đãi cho lĩnh vực hạ tầng giao thông

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9737/BKHĐT-KTĐN ngày 27 tháng 11 năm 2017 về định hướng sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi cho lĩnh vực hạ tầng giao thông, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải xây dựng nhu cầu, định hướng sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ cho lĩnh vực hạ tầng giao thông, trong đó ưu tiên các dự án có khả năng thu hồi vốn để trả nợ; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, cập nhật Định hướng thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA và vay ưu đãi giai đoạn 2018-2020; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Về cơ chế tài chính cho các dự án lĩnh vực hạ tầng giao thông sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi: cần được xem xét kỹ cho từng trường hợp, cụ thể như sau:

- Cấp phát một phần vốn vay ưu đãi làm vốn góp cho các dự án hợp tác công tư (PPP) thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương không có khả năng thu hồi vốn toàn bộ.

- Cấp phát toàn bộ hoặc một phần vốn vay ưu đãi cho các dự án hạ tầng giao thông không có khả năng thu hồi vốn trực tiếp nhưng thiết yếu, mang lại lợi ích về kinh tế - xã hội, có tác động lan tỏa hoặc có yếu tố chuyển giao công nghệ.

Cơ chế tài chính cụ thể của từng dự án sẽ do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Về giải pháp tháo gỡ vướng mắc đối với hình thức đầu tư PPP:

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức PPP, lưu ý đảm bảo đầy đủ khung pháp lý và cơ chế cần thiết phù hợp với thông lệ quốc tế về các dự án PPP, trình Chính phủ xem xét, có ý kiến để hoàn thiện trình Quốc hội thông qua trong thời gian sớm nhất.

- Trong trường hợp cần thiết phải sửa đổi các Luật khác có liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 308/TB-VPCP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc đánh giá cụ thể nhu cầu vốn tín dụng cho các dự án PPP trong giai đoạn tới, đề xuất các giải pháp khả thi để thu xếp vốn.

4. Bộ Tài chính nghiên cứu các kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải, tham mưu Chính phủ cơ chế phù hợp để các doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải có thể tham gia vay lại vốn vay ưu đãi.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Cao Lục, Nguyễn Sỹ Hiệp; C
ác Vụ: KTTH, CN, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HN.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 459/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 12/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 459/VPCP-QHQT

88

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376518