• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


Công văn 4595/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 4595/BKHĐT-QLĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4595/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dn thực hiện pháp luật về đấu thầu

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty viễn thông quốc tế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 5454/VPCP-DMDN ngày 21/6/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc giải đáp kiến nghị của Ông Trn Văn Lâm, Công ty viễn thông quốc tế. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Quý Công ty như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Mẫu số 22 (mẫu hợp đồng) Chương VIII Mu E-HSMT mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT , thành phần của hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý bao gm: (1) văn bản hợp đồng (kèm theo Phạm vi cung cấp và bảng giá cùng các Phụ lục khác); (2) thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng; Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; (3) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; (4) E-ĐKCT; (5) E-ĐKC; (6) E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT của Nhà thầu trúng thầu (nếu có); (7) E-HSMT và các tài liệu sửa đổi E-HSMT (nếu có); (8) Các tài liệu kèm theo khác (nếu có).

Theo đó, nếu gói thầu được tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Mu E-HSMT mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT thì thành phần của hợp đồng đã bao gồm các nội dung nêu trên. Mu hợp đồng (Mu số 22) chỉ là văn bản hợp đồng bao gồm 8 Điều cho 8 nội dung cơ bản, còn các nội dung khác đã được nêu rõ trong E-ĐKC, E-ĐKCT, E-HSDT, E-HSMT và các tài liệu kèm theo khác (nếu có).

Tuy nhiên, nếu gói thầu của Quý Công ty có tính chất đặc thù cần phải bổ sung thêm các nội dung, điều khoản mới so với Mu hợp đồng thì trong quá trình thương thảo, bên mời thầu và nhà thầu thống nhất các nội dung cần thiết phải bổ sung và phải bảo đảm việc sửa đổi, bổ sung đó là phù hợp, khoa học, chặt chẽ hơn, không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu. Biên bản thương thảo hợp đồng cũng là một trong các tài liệu thuộc thành phần của hợp đồng theo quy định tại Điều 2 Mu số 22 nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản 5454/VPCP-DMDN ngày 21/6/2019 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (77 Nguyễn Du, Hải Châu, Đà Nng);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, Cục QLĐT (H.
6).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4595/BKHĐT-QLĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Nguyễn Đăng Trương
Ngày ban hành: 04/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4595/BKHĐT-QLĐT

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
418401