• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 4617/UBND-NC năm 2015 chứng nhận các giao dịch về bất động sản trong khu kinh tế do tỉnh Lào Cai ban hành

Tải về Công văn 4617/UBND-NC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4617/UBND-NC
V/v chứng nhận các giao dịch về bất động sản trong khu kinh tế

Lào Cai, ngày 15 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Tư pháp;
- Ban Qu
n Khu kinh tế;
- Các tổ chức hành nghề công chứng.

 

Thực hiện Kết luận của Phó Th tướng Chính ph Hoàng Trung Hải tại kỳ họp lần thứ 5 của ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp và văn bn s 2373/BTP-BTTP ngày 03/7/2015 của Bộ Tư pháp về việc chng nhận các giao dịch về bất động sn trong khu kinh tế, khu công nghiệp.

Hiện nay Bộ Tư pháp đang phối hợp với Bộ Kế hoạchĐầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, thống nhất hướng dn việc xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sn trong khu công nghiệp, khu kinh tế cho các tổ chức có liên quan theo quy định tại Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 18/6/2014. Đ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong việc chứng nhận các giao dịch về bất động sn trong Khu kinh tế tnh Lào Cai được thuận lợi, trước mắt trong thời gian chưa có hướng dn chung của các bộ, ngành có liên quan; Ch tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các tổ chức hành nghề công chứng tiếp tục chứng nhận các giao dịch về bất động sản trong Khu kinh tế tnh Lào Cai theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cu theo quy định của Luật Công chng và các văn bn pháp luật có liên quan.

2. Đối với việc Ban Qun lý Khu kinh tế tnh Lào Cai đã bàn giao hồ sơ về hợp đồng, giao dịch đã xác nhận tại Ban Quản lý cho Phòng Công chứng số 1 theo Nghị định số 04/2013/NĐ-CP thì Phòng Công chng số 1 tiếp tục lưu tr và thực hiện việc chng nhận các yêu cầu công chứng về sa đi, b sung, hủy b hợp đồng, giao dịch theo quy định của Luật Công chứng và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Giao S Tư pháp ch trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên kiểm tra, hướng dn các đơn vị thực hiện theo quy định.

Căn cứ văn bn này, các cơ quan, đơn vị trin khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tnh;
- Như tr
ên;
-
CVP, PCVP Thìn;
- Trang TTĐT VP;
- Lưu: VT, TNMT(Chung), NC.

CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4617/UBND-NC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai   Người ký: Doãn Văn Hưởng
Ngày ban hành: 15/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Công văn 4617/UBND-NC hướng dẫn 2 nội dung chính sau:

1. Các tổ chức hành nghề công chứng tiếp tục chứng nhận các giao dịch về bất động sản trong Khu kinh tế tỉnh Lào Cai theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu theo quy định của Luật Công chứng và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Đối với việc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã bàn giao hồ sơ về hợp đồng, giao dịch đã xác nhận tại Ban Quản lý cho Phòng Công chứng số 1 theo Nghị định 04/2013/NĐ-CP thì Phòng Công chứng số 1 tiếp tục lưu trữ và thực hiện việc chứng nhận các yêu cầu công chứng về sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch theo quy định của Luật Công chứng và các văn bản pháp luật có liên quan.

Từ khóa: Công văn 4617/UBND-NC

2.204

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297967