• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4619/VPCP-V.I năm 2015 thực hiện Nghị quyết 41/NQ-CP và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4619/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4619/VPCP-V.I
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Nội vụ, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông;
- Thanh tra Chính phủ;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ; Thanh tra Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ, trước mắt trong 6 (sáu) tháng cuối năm 2015 và gửi Bộ Tài chính (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) trước ngày 30 tháng 6 năm 2015 để tổng hợp, báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ.

2. Bộ Tài chính xây dựng phương án giao chỉ tiêu phát hiện, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cho các Bộ, ngành, địa phương và xây dựng biểu mẫu để hàng quý Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đánh giá, thông báo công khai kết quả thực hiện của các Bộ, ngành, địa phương; dự thảo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ và báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015; trình Trưởng Ban trước ngày 30 tháng 6 năm 2015.

3. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng phương án, kế hoạch triển khai Cơ sở dữ liệu về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kết nối với các Bộ, ngành, địa phương; báo cáo Trưởng Ban trong tháng 7 năm 2015.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTg CP, các PTTg CP (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Thành viên BCĐ 389 quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TT, các Vụ: TH, NC, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, V.I(3).ĐVD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4619/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 19/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4619/VPCP-V.I

292

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278554