• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Chương trình 135

Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Công văn 4621/LĐTBXH-KHTC về kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề năm 2014 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 4621/LĐTBXH-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4621/LĐTBXH-KHTC
V/v kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề năm 2014

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 2627/SLĐTBXH-VL ngày 03/12/2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng về việc chuyển đổi mục đích sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề năm 2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia theo mục tiêu, nhiệm vụ được giao trên địa bàn.

Do vậy, đối với kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia do Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan chức năng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhưng phải đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1836/QĐ-BKHĐT ngày 02/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và mục tiêu của Chương trình.

Bộ thông báo để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội biết và triển khai thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa (để b/c);
- UBND thành phố Đà Nẵng;
- Cục QLLĐNN;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4621/LĐTBXH-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 04/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4621/LĐTBXH-KHTC

247

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259560