• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 4631/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 về chính sách lao động dôi dư do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 4631/LĐTBXH-LĐTL
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4631/LĐTBXH-LĐTL
V/v chính sách lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Trả lời công văn số 8342/BYT-TCCB ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế đề nghị hướng dẫn thực hiện chính sách lao động dôi dư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Ngày 20 tháng 11 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế, trong đó tại Khoản 4 Điều 6 quy định các chức danh Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu dôi dư do thực hiện cổ phần hóa, giao, bán, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, phá sản hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của các nông, lâm trường quốc doanh dôi dư do sắp xếp lại theo quy định của Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh thuộc trường hợp tinh giản biên chế và hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định này.

Tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP nêu trên quy định Bộ Nội vụ là đơn vị chủ trì hướng dẫn thực hiện Nghị định này, vì vậy đề nghị quý Bộ liên hệ Bộ Nội vụ để được hướng dẫn.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Bộ Y tế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4631/LĐTBXH-LĐTL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 05/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4631/LĐTBXH-LĐTL

276

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272056