• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 4637/TCHQ-GSQL năm 2013 xác nhận trên tờ khai hàng hóa quá cảnh HQ/2012-QC do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4637/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4637/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận trên tờ khai hàng hóa quá cảnh HQ/2012-QC

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trả lời công văn số 2273/HQHCM-GSQL ngày 02/7/2013 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Phụ lục hướng dẫn ghi các tiêu thức trên tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh ban hành kèm theo Thông tư số 186/2012/TT-BTC ngày 02/11/2012 của Bộ Tài chính có quy định việc xác nhận của Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập tại ô số 27 của tờ khai, xác nhận của Lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất tại ô số 28 của tờ khai. Để thực hiện thống nhất việc xác nhận hàng quá cảnh đã thực tái xuất, Lãnh đạo Chi cục kiểm tra, ký tên (ghi rõ họ tên, chức vụ) và đóng dấu Chi cục (mẫu dấu vuông nghiệp vụ - mẫu số 2 "tên Chi cục Hải quan" ban hành kèm theo Quyết định số 1200/2001/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan) tại ô số 27, 28 tờ khai quá cảnh HQ/2012-QC ban hành kèm theo Thông tư số 186/2012/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4637/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4637/TCHQ-GSQL

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204252