• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

 

Công văn 4656/BHXH-CNTT năm 2016 rà soát công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 4656/BHXH-CNTT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4656/BHXH-CNTT
V/v: rà soát công tác cấp thẻ BHYT năm 2017

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đ đảm bảo việc cp mới, gia hạn, đi thẻ bảo him y tế (BHYT) cho người tham gia sử dụng từ ngày 01/01/2017 có đầy đủ thông tin; trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung Quyết định 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ BHYT, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn một số nội dung như sau:

1. Về cập nhật tăng, giảm người tham gia BHYT theo Công văn số 3881/BHXH-ST

Trong quá trình thực hiện tra cứu thời hạn thẻ trên cổng tiếp nhận dữ liệu đề nghị thanh toán BHYT (gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn) ở một số cơ sở khám chữa bệnh có tình trạng: thông tin trên cổng báo thẻ BHYT hết hạn nhưng trên thực tế thẻ BHYT vẫn còn thời hạn; nguyên nhân do cán bộ thu, cấp số thẻ của BHXH cấp tỉnh, cấp huyện thao tác báo giảm sai hoặc thu hồi sai. Đ khắc phục tình trạng này, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi sát sao việc cập nhật tăng, giảm người tham gia BHYT theo hướng dẫn tại Công văn số 3881/BHXH-ST .

2. Xác định thời gian tham gia BHYT liên tục

- Qua thống kê số liệu thẻ BHYT tập trung tại Trung ương, BHXH Việt Nam phát hiện nhiều thẻ BHYT được phát hành năm 2016 của BHXH các tỉnh, thành phố có thông tin thời gian tham gia liên tục còn chưa chính xác. Đặc biệt một số tỉnh không thực hiện bổ sung thông tin thời gian tham gia liên tục trong phần mềm, kể cả đối với những trường hp đương nhiên đủ thời gian tham gia liên tục như đối tượng hưu trí có độ tuổi lớn hơn 65 như Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bình Định. Đ khắc phục tình trạng này, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh thành phố khẩn trương chỉ đạo các phòng nghiệp vụ: Thu, Sổ thẻ và CNTT phối hợp rà soát, bổ sung thông tin thời gian tham gia liên tục trước khi cấp thẻ BHYT.

- Đối với thẻ BHYT đã cấp mà còn giá trị và thông tin thời gian tham gia liên tục chưa chính xác: BHXH tỉnh, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn người tham gia BHYT liên hệ với cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT và thực hiện đổi thẻ ngay trong ngày khi nhận đủ thông tin.

3. In thời gian tham gia 05 năm liên tục trên thẻ BHYT

Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm khẩn trương điều chỉnh phần mềm để in thông tin thời gian tham gia đủ 05 năm liên tục trên thẻ BHYT đối với tất cả các loại đối tượng tham gia.

Kể từ ngày 21/11/2016, BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện in thẻ BHYT trên phần mềm quản lý sổ thẻ (QLST) đã được Trung tâm CNTT điều chỉnh theo nội dung công văn này.

Yêu cầu giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng sai sót. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: BT, CSYT, PC, VP, TT, ST, GĐB, GĐN;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần
Đình Liệu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4656/BHXH-CNTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 21/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4656/BHXH-CNTT

1.270

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330936