• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 4658/TCT-DNL năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với việc chuyển nhượng hoạt động kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4658/TCT-DNL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4658/TCT-DNL
V/v chính sách thuế GTGT đối với việc chuyển nhượng hoạt động kinh doanh

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ (Việt Nam);
- Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan (Việt Nam).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2017042 ngày 23/6/2017 của Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ Việt Nam và Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với việc chuyển nhượng hoạt động kinh doanh.

Về vấn đề này, Sau khi báo cáo Bộ Tài chính Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tại Điều 29, Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010:

“1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện các thủ tục thay đổi một trong những nội dung sau đây:

... d) Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động;...“

Căn cứ tại Điểm d Khoản 8, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“d). Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào tổ chức kinh tế khác (không phân biệt có thành lập hay không thành lập pháp nhân mới), chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng quyền góp vốn và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp mua kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bán theo quy định của pháp luật.“

Căn cứ các quy định trên và theo trình bày của Ngân hàng thì hoạt động mua bán của Ngân hàng (cụ thể là chuyển nhượng toàn bộ hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ) không phải là hoạt động chuyển nhượng vốn. Do đó, việc chuyển nhượng hoạt động kinh doanh Ngân hàng bán lẻ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ (Việt Nam) và Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, CST, Vụ CĐKT, TCNH- (BTC), Cục TCND;
- Vụ CS, KK, PC; HTQT, TTr-(TCT);
- Lưu: VT, TCT (VT, DNL (2b)).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4658/TCT-DNL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 11/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4658/TCT-DNL

256

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366518