• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bầu thành viên Ủy ban nhân dân


 

Công văn 4676/VPCP-QHĐP năm 2020 về bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4676/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4676/VPCP-QHĐP
V/v bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: y ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2020 và Tờ trình số 2791/TTr-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo trước khi bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Bộ Nội vụ về việc xin chủ trương bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thực hiện đúng quy trình, thủ tục bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh, kiểm tra về các nội dung, thông tin báo cáo tại các văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tư
ng, các Phó Thủ tướng CP;
- Bộ Nội vụ;
- Tỉnh
y, HĐND tỉnh Lào Cai;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, VPBCSĐCP, TGĐ C
ng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b) NVT.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4676/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 11/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4676/VPCP-QHĐP

214

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445715