• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 4684/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 về quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng với người đại diện vốn Nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 4684/LĐTBXH-LĐTL
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4684/LĐTBXH-LĐTL
V/v quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng với người đại diện vốn Nhà nước

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 19135/SLĐTBXH-LĐ ngày 27/11/2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2013 của người đại diện vốn nhà nước; sau khi nghiên cứu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm a, Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ; Khoản 4 Điều 15 Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì chủ sở hữu có trách nhiệm tiếp nhận, phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng năm trước đối với viên chức quản lý công ty được phân công làm chủ sở hữu. Vì vậy, đề nghị quý Sở căn cứ quy định nêu trên để tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong việc tiếp nhận, phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng được hưởng (không phê duyệt quỹ tiền thưởng đã chi) đối với viên chức quản lý tại công ty do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm chủ sở hữu.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết, thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Điều 9. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
...
3. Chủ sở hữu:

a) Tiếp nhận, phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty thuộc quyền quản lý chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 năm sau liền kề; cho ý kiến về quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng; phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý công ty mẹ - tập đoàn kinh tế sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 15. Trách nhiệm của Chủ sở hữu
...
4. Tiếp nhận, phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng năm trước đối với viên chức quản lý công ty chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 hàng năm. Trường hợp công ty đề nghị điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng quy định tại Khoản 3, Điều 13 Thông tư này thì chậm nhất vào ngày 15 tháng 03 hàng năm phải phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước. Đối với quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý công ty mẹ - tập đoàn kinh tế, chủ sở hữu phê duyệt sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4684/LĐTBXH-LĐTL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 09/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4684/LĐTBXH-LĐTL

217

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272057