• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 

Công văn 4694/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4694/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4694/TCT-CS
V/v: chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi : Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 7155/CT-QLĐ ngày 10/8/2015 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, Tống cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 3, Điều 2, Luật số 48/2010/QH12 ngày 17/6/2010 về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định:

"Điều 2. Đối tượng chịu thuế

3. Đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 3 của Luật này sử dụng vào mục

đích kinh doanh. "

- Tại Khoản 3, Điều 2, Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 1/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử

dụng đất phi nông nghiệp:

"Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Cụ thể như sau:

3. Đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 3 Nghị định này được các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích kinh doanh."

- Tại Khoản 3, Điều 1, Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng chịu thuế quy định:

" Điều 1. Đối tượng chịu thuế

3. Đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 2 Thông tư này được các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích kinh doanh. "

- Tại Khoản 3.6, Điều 3, Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định:

"Điều 3. Người nộp thuế

3.6. Trường hợp thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước thì người nộp thuế là người cho thuê nhà (đơn vị được giao ký hợp đồng với người thuê). "

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các Công ty công ích của quận được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao để quản lý, khai thác sử dụng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước cho các cá nhân thuê sử dụng vào mục đích để ở và bán (đơn vị được giao ký hợp đồng với người thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước) thì các Công ty này thuộc đối tượng phải kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại đoản 3.6, Điều 3, Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;

-
Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT,
CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Điều 2

Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 như sau:
...
3. Chuyển các dự án Bộ luật lao động (sửa đổi), Luật công đoàn (sửa đổi), Luật tiếp cận thông tin, Luật đầu tư công ra khỏi Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Cụ thể như sau:
...
3. Đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 3 Nghị định này được các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Đối tượng chịu thuế

1. Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị.

2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất khai thác, chế biến khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

3. Đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 3 của Luật này sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Đối tượng chịu thuế
...
3. Đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 2 Thông tư này được các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Người nộp thuế
...
3. Người nộp thuế (NNT) trong một số trường hợp cụ thể được quy định như sau:
...
3.6. Trường hợp thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước thì người nộp thuế là người cho thuê nhà (đơn vị được giao ký hợp đồng với người thuê).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Người nộp thuế
...
3. Người nộp thuế (NNT) trong một số trường hợp cụ thể được quy định như sau:
...
3.6. Trường hợp thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước thì người nộp thuế là người cho thuê nhà (đơn vị được giao ký hợp đồng với người thuê).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4694/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 09/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4694/TCT-CS

527

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295311