• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 4695/TCT-CS năm 2016 về hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4695/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4695/TCT-CS
V/v hóa đơn GTGT.

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3122/CT-HCQTTVAC ngày 2/8/2016 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang về hóa đơn GTGT của Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi đặc khu Hope Việt Nam. Về nội dung này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn như sau:

“ Số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn thay đổi khi có một trong các tiêu chí trên mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành thay đổi như: một trong các nội dung bắt buộc; kích thước của hóa đơn; nhu cầu sử dụng hóa đơn đến từng bộ phận sử dụng nhằm phục vụ công tác quản lý...”

Tại điểm b, điểm i Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung bắt buộc trên hóa đơn:

“b) Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn.

Ký hiệu mẫu số hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn (một loại hóa đơn có thể có nhiều mẫu).

Ký hiệu hóa đơn là dấu hiệu phân biệt hóa đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và 02 chữ số cuối của năm...

i) Tên tổ chức nhận in hóa đơn.

Trên hóa đơn đặt in, phải thể hiện tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn, bao gồm cả trường hợp tổ chức nhận in tự in hóa đơn đặt in.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp, ngày 19/8/2015, Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi đặc khu Hope Việt Nam đã Thông báo phát hành hóa đơn với ký hiệu mẫu số hóa đơn 01GTKT5/001; ký hiệu hóa đơn TQ/14P đặt in tại Công ty TNHH Tô Lịch. Ngày 26/7/2016, Công ty Thông báo phát hành hóa đơn với ký hiệu mẫu số hóa đơn 01GTKT5/001; ký hiệu hóa đơn KH/16P đặt in tại Công ty Cổ phần in Bắc Giang. Như vậy, khi đặt in hóa đơn lần hai, Công ty đã thay đổi tổ chức nhận in hóa đơn và ký hiệu hóa đơn nhưng không thay đổi số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn thì không phù hợp với hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014.

Tuy nhiên, việc không thay đổi số thứ tự mẫu trong hóa đơn nêu trên của Công ty không gây trùng lắp về hóa đơn. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí đã đặt in hóa đơn và kịp thời có hóa đơn xuất cho khách hàng, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang tại công văn số 3122/CT-HCQTTVAC ngày 2/8/2016: hướng dẫn Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi đặc khu Hope Việt Nam có văn bản gửi Cục Thuế tỉnh Bắc Giang để tường trình, cam kết tính xác thực khi sử dụng các hóa đơn này xuất cho khách hàng và lưu lại các hóa đơn có sai sót, trên cơ sở đó xem xét việc cho phép Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi đặc khu Hope Việt Nam được sử dụng mẫu số hóa đơn 01GTKT5/001, ký hiệu hóa đơn KH/16P đã thông báo phát hành gửi cơ quan thuế ngày 26/7/2016.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Giang được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, CĐKT&KT - BTC;
- Vụ PC, KK, TVQT, TTr - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Điều 4. Nội dung trên hóa đơn đã lập

1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.
...
b) Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn.

Ký hiệu mẫu số hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn (một loại hóa đơn có thể có nhiều mẫu).

Ký hiệu hóa đơn là dấu hiệu phân biệt hóa đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và 02 chữ số cuối của năm.

Đối với hóa đơn đặt in, 02 chữ số cuối của năm là năm in hóa đơn đặt in. Đối với hóa đơn tự in, 02 chữ số cuối là năm bắt đầu sử dụng hóa đơn ghi trên thông báo phát hành hoặc năm hóa đơn được in ra.

Ví dụ: Doanh nghiệp X thông báo phát hành hóa đơn tự in vào ngày 7/6/2014 với số lượng hóa đơn là 500 số, từ số 201 đến hết số 700. Đến hết năm 2014, doanh nghiệp X chưa sử dụng hết 500 số hóa đơn đã thông báo phát hành. Năm 2015, doanh nghiệp X được tiếp tục sử dụng cho đến hết 500 số hóa đơn đã thông báo phát nêu trên.

Trường hợp doanh nghiệp X không muốn tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn mới theo quy định.
...
i) Tên tổ chức nhận in hóa đơn.

Trên hóa đơn đặt in, phải thể hiện tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn, bao gồm cả trường hợp tổ chức nhận in tự in hóa đơn đặt in.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4695/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4695/TCT-CS

297

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326093