• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Công văn 4713/BYT-VPB6 năm 2018 về cập nhật thủ tục hành chính tại Thông tư 56/2017/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 4713/BYT-VPB6
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4713/BYT-VPB6
V/v cập nhật TTHC được ban hành tại Thông tư 56/2017/TT-BYT .

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 16/5/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BYT công bố 12 thủ tục hành chính mới ban hành tại Thông tư 56/2017-TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế và bãi bỏ 11 thủ tục hành chính được ban hành tại Quyết định số 3757/QĐ-BYT ngày 21/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Văn phòng Bộ Y tế đã hoàn thành cập nhật và công khai các thủ tục hành chính mới ban hành nêu trên tại Cơ sở Dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (Phụ lục 1) và xóa bỏ các thủ tục hành chính bị bãi bỏ (Phụ lục 2). Một số sai sót như phí, lệ phí đã được chỉnh sửa và cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo đúng Thông tư 56/2017-TT-BYT ngày 29/12/2017 và các quy định hiện hành.

Bộ Y tế thông báo để các Sở Y tế biết và triển khai thực hiện việc công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương theo các quy định hiện hành.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để b/cáo);
- Cục KSTTHC - VPCP (để b/cáo);
- Vụ TCCB (để b/cáo);
- Vụ Pháp chế - BYT (để biết);
- Cục KCB-BYT (để biết);
- Đ/c Chánh Văn phòng Bộ (để b/cáo);
- Lưu: VT, VPB6(02b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Hà Anh Đức

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Công văn số 4713/BYT-VPB6 ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Bộ Y tế)

I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

STT

Mã TTHC trên CSDLQG

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

 

A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1.

B-BYT-286987-TT

Khám giám định phúc quyết do vượt quá khả năng chuyên môn

Giám định y khoa

Hội đồng giám định Y khoa Trung ương

2.

B-BYT-286988-TT

Khám giám định phúc quyết theo đề nghị của tổ chức, cá nhân

Giám định y khoa

Hội đồng giám định Y khoa Trung ương

3.

B-BYT-286989-TT

Khám giám định phúc quyết lần cuối

Giám định y khoa

Hội đồng giám định Y khoa Trung ương

 

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

4.

B-BYT-286978-TT

Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

Giám định y khoa

Hội đồng giám định Y khoa tỉnh

5.

B-BYT-286979-TT

Khám giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp

Giám định y khoa

Hội đồng giám định Y khoa tỉnh

6.

B-BYT-286980-TT

Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động

Giám định y khoa

Hội đồng giám định Y khoa tỉnh

7.

B-BYT-286981-TT

Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất

Giám định y khoa

Hội đồng giám định Y khoa tỉnh

8.

B-BYT-286982-TT

Khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai

Giám định y khoa

Hội đồng giám định Y khoa tỉnh

9.

B-BYT-286983-TT

Khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Giám định y khoa

Hội đồng giám định Y khoa tỉnh

10.

B-BYT-286984-TT

Khám giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động

Giám định y khoa

Hội đồng giám định Y khoa tỉnh

11.

B-BYT-286985-TT

Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát

Giám định y khoa

Hội đồng giám định Y khoa tỉnh

12.

B-BYT-286986-TT

Khám giám định tổng hợp

Giám định y khoa

Hội đồng giám định Y khoa tỉnh

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I

Thủ tục hành chính cấp Trung ương và địa phương

1

B-BYT-286728-TT

Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế (Thông tư 14/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 hết hiệu lực kể từ ngày thông tư trên có hiệu lực thi hành)

Giám định y khoa

• Hội đồng giám định Y khoa tỉnh;

• Hội đồng Giám định y khoa thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải;

• Hội đồng giám định Y khoa Trung ương.

2

B-BYT-286730-TT

Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

3

B-BYT-286731-TT

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

4

B-BYT- 286806-TT

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

5

B-BYT-286732-TT

Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

6

B-BYT-286733-TT

Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

7

B-BYT-286734-TT

Giám định tổng hợp đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

8

B-BYT-286735-TT

Cấp giấy chứng nhận hưởng bảo hiểm xã hội

Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế (Thông tư 14/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 hết hiệu lực kể từ ngày thông tư trên có hiệu lực thi hành)

Giám định y khoa (chuyển từ lĩnh vực Tài chính y tế)

Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện

II

Thủ tục hành chính cấp Trung ương

9

B-BYT-286736-TT

Giám định vượt quá khả năng chuyên môn đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế (Thông tư 14/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 hết hiệu lực kể từ ngày thông tư trên có hiệu lực thi hành)

Giám định y khoa

Hội đồng giám định Y khoa Trung ương

10

B-BYT-286737-TT

Giám định phúc quyết lần đầu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

11

B-BYT-286738-TT

Giám định phúc quyết lần cuối đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4713/BYT-VPB6   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Hà Anh Đức
Ngày ban hành: 14/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4713/BYT-VPB6

507

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
391159