• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 4719/BCT-KHCN năm 2014 chuẩn bị triển khai Thông tư liên tịch 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 4719/BCT-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4719/BCT-KHCN
V/v: chuẩn bị triển khai Thông tư liên tịch 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của liên Bộ Công Thương và Khoa học và Công nghệ sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2014, để tạo điều kiện thuận lợi và giảm thiểu các khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu trong giai đoạn đầu thực hiện, đề nghị quý Bộ phối hợp thực hiện các nội dung sau:

1. Các nội dung không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN:

a) Các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất, việc nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu được điều chỉnh bởi quy định tại Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế (khoản 5 Điều 21) và Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ,

b) Hoạt động tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu được điều chỉnh bởi Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 và Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa.

c) Sản phẩm thép nhập khẩu về để gia công xuất khẩu được điều chỉnh theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013, Chương 6 Gia công hàng hóa có yếu tố nước ngoài; Thông tư 128/2013/TT-BTC (chương II Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu) và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan).

d) Các đơn hàng phục vụ mục đích đặc biệt như an ninh quốc phòng, Công trình/ Dự án trọng điểm quốc gia, Công trình/ Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các loại thép làm khuôn mẫu và sử dụng cho mục đích đặc biệt khác có xác nhận của Bộ Công Thương.

2. Các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN:

a) Các đơn hàng nhập khẩu thép đã ký trước 01 tháng 01 năm 2014 và đã mở LC thanh toán hoặc đã thanh toán qua ngân hàng trước ngày 01 tháng 6 được miễn kiểm tra đánh giá sự phù hợp về chất lượng.

b) Đối với sản phẩm thép có thiết kế quy định trong hợp đồng về kích thước và các loại thép hình theo yêu cầu riêng, chấp nhận kiểm tra các chỉ tiêu không phá hủy, không phải cắt mẫu với số hàng về cảng đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2014.

c) Từ ngày 01 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014, các doanh nghiệp nhập khẩu thép quy định tại Phụ lục II được nhập khẩu trên cơ sở đăng ký nhu cầu nhập khẩu với Bộ Công Thương để xác nhận nhu cầu căn cứ trên lượng thép đã nhập, không cần bổ sung Hợp đồng mua bán hoặc ủy quyền nhập khẩu với người sử dụng.

d) Đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Chi cục Hải quan địa phương thực hiện việc cho phép đưa hàng về kho bãi của đơn vị theo đề nghị bằng văn bản của tổ chức Chứng nhận đã được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định theo quy định tại Điểm b.1.3, Điều 27 thông tư 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 10 tháng 9 năm 2013.

e) Mã HS cấp độ bốn số tại Phụ lục I của Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN được sử dụng để làm căn cứ phục vụ xác định Danh mục chủng loại thép thực hiện việc đăng ký kiểm tra chất lượng. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Tổng cục Hải quan và các đơn vị liên quan để xây dựng danh mục theo mã HS cấp độ tám số.

3. Đối với việc kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu tại nguồn

Tạm dừng việc kiểm tra tại nguồn từ ngày 01 tháng 6 năm 2014 cho đến khi Bộ Công Thương điều chỉnh Quy trình kiểm tra tại nguồn cho phù hợp.

4. Tổ công tác liên Bộ

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Hải quan sẽ thành lập tổ công tác liên Bộ để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng cục Hải quan để phối hợp;
- Vụ: CNNg; PC;
- Cục Xuất nhập khẩu;
- Hiệp hội thép VN;
- VCCI;
- Thứ trưởng: Trần Tuấn Anh; Lê Dương Quang; Trần Việt Thanh (Bộ KHCN) để báo cáo
- Lưu: KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

Điều 21. Quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất
...

5. Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu phi thuế quan, là quan hệ xuất, nhập khẩu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 27. Đưa hàng về bảo quản

...

2. Đối với hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng; kiểm dịch động vật, thực vật, y tế; kiểm tra an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là kiểm tra chuyên ngành).

...

b) Hàng hóa phải kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng:

b.1) Chi cục trưởng hải quan nơi đăng ký tờ khai quyết định cho người khai hải quan đưa hàng về bảo quan tại các địa điểm sau:

...

b.1.3) Địa điểm kiểm tra theo đề nghị bằng văn bản của cơ quan kiểm tra chuyên ngành:

Trường hợp việc kiểm tra chuyên ngành không thể thực hiện tại cửa khẩu, phải đưa về chân công trình, nhà máy để lắp đặt hoặc đưa về các cơ sở kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành, nếu cơ quan kiểm tra chuyên ngành có văn bản đề nghị cho phép người khai hải quan được vận chuyển hàng hóa về các địa điểm này và chịu trách nhiệm giám sát, quản lý hàng hóa đến khi được cơ quan hải quan xác nhận thông quan thì Chi cục hải quan cửa khẩu lập Biên bản bàn giao lô hàng cho người khai hải quan vận chuyển đến địa điểm theo đề nghị của cơ quan kiểm tra chuyên ngành.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4719/BCT-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 30/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4719/BCT-KHCN

306

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
233773