• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4730/TCHQ-TXNK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4730/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4730/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH S&S - Indochine;
(Phòng 8B, tầng 3, Tòa nhà International Center, 17 Ngô Quyền, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội)
- Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 05052020/SSID ngày 05/5/2020 của Công ty TNHH S&S - Indochine; số 1361/HQHCM-TXNK ngày 12/5/2020 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài khi xuất cảnh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 11 Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính thì: “5. Hàng hóa mua tại Việt Nam, có hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế được lập trong thời gian tối đa 60 (sáu mươi) ngày tính đến ngày người nước ngoài xuất cảnh.”

Theo đó, trường hợp Ông Tan William Ang mua 01 đồng hồ Hublot Classic Fusion trị giá 407 triệu đồng, theo hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế số 0000121 ngày 08/3/2020 xuất cảnh sau ngày 06/5/2020 không đủ điều kiện được hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH S&S - Indochine, Cục Hải quan Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4730/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 15/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4730/TCHQ-TXNK

110

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448750