• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 4753/TCHQ-GSQL năm 2018 về triển khai thí điểm Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thay thế Quyết định 1966/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4753/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4753/TCHQ-GSQL
V/v triển khai thí điểm Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thay thế Quyết định 1966/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, TP.H Chí Minh, Đà Nng, Đồng Nai, Bình Dương, Lào Cai, Quảng Bình, Tây Ninh, An Giang.

Ngày 20/4/2018 Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Theo đó, để đảm bảo hướng dẫn các quy định mới tại Thông tư 39/2018/TT-BTC , Tổng cục Hải quan sẽ ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhp khẩu thay thế Quyết định 1966/QĐ-TCHQ.

Đ đảm bảo khi có hiệu lực, Quy trình được triển khai một cách tốt nhất, hạn chế các vướng mắc phát sinh, Tổng cục Hải quan thông báo áp dụng thí điểm thực hiện Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thay thế Quyết định 1966/QĐ-TCHQ tại một số Cục Hải quan các tỉnh thành phố, cụ thể như sau:

I. Địa điểm áp dụng thí điểm

1. Cục Hải quan thành phố Hải Phòng: Thí điểm Quy trình thủ tục đối với hàng hóa vận chuyn bng đường biển tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI.

2. Cục Hải quan thành phố Hà Nội: Thí điểm Quy trình quản lý hàng đầu tư, GC, SXXK và doanh nghiệp chế xuất tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư gia công - Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Quy trình đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường không tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

3. Thí điểm Quy trình thủ tục đối với hàng hóa vận chuyển qua cửa khẩu đường bộ:

- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn: Quy trình thủ tục đối với hàng hóa vận chuyn bng đường st, đường bộ tại Chi cục Hải quan cửa khu Hữu Nghị, Chi cục Hải quan Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng;

- Cục Hải quan tỉnh An Giang: Quy trình giám sát đối với hàng hóa vận chuyển bằng sông tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương.

II. Phạm vi và thời gian áp dụng

1. Phạm vi áp dụng:

Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thay thế Quyết định 1966/QĐ-TCHQ được áp dụng thí điểm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu, quá cảnh của doanh nghiệp làm thủ tục tại địa bàn quản lý của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI), Cục Hải quan thành phố Hà Nội (Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư gia công), Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Chi cục Hải quan Ga đường sắt quốc tế Đng Đăng), Cục Hải quan tỉnh An Giang (Chi cục Hải quan cửa khu Vĩnh Xương).

2. Thời gian thực hiện thí điểm: từ ngày 15/8/2018 đến hết ngày 17/8/2018.

Trong quá trình triển khai, căn cứ tình hình thực tế tại các đơn vị, thời gian thực hiện có thể được thay đổi kéo dài để đảm bảo rà soát đầy đủ các vướng mắc phát sinh khi thực hiện:

III. Phân công thực hiện:

1. Cục GSQL cử 01 Lãnh đạo Cục, 01 Lãnh đạo Phòng và chuyên viên phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Cục Hải quan tỉnh An Giang, Cục Hải quan thành Phố Hải Phòng, Cục Hải Quan thành phố Hà Nội chủ trì triển khai thực hiện Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thay thế Quyết định 1966/QĐ-TCHQ theo từng nội dung thí điểm nêu tại mục I công văn này.

2. Cục TXNK, Cục KTSTQ, Cục ĐTCBL, Cục QLRR, Cục KĐHQ, Vụ PC, Vụ TCCB cử 01 cán bộ tham gia triển khai thí điểm Quy trình theo từng nội dung thí điểm nêu tại mục I công văn này.

3. Cục CNTT&TKHQ cử cán bộ tham gia thí điểm và chuẩn bị hệ thống CNTT đáp ứng việc triển khai thí điểm Quy trình tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI), Cục Hải quan thành phố Hà Nội (Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư gia công), Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Chi cục Hải quan Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng), Cục Hải quan tỉnh An Giang (Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương).

4. Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành Phố Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Cục Hải quan tỉnh An Giang triển khai, tổ chức thực hiện và tham gia góp ý để hoàn thiện Quy trình.

5. Yêu cầu các đơn vị có tên sau đây cử đại diện tham gia triển khai thí điểm, cụ thể:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan thành phố Đà Nng cử cán bộ tham gia triển khai Quy trình đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường biển tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng (01 Lãnh đạo Chi cục, 01 Lãnh đạo Đội của Chi cục có cảng biển quốc tế);

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan thành phố Đà Nng cử cán bộ tham gia triển khai Quy trình đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường không tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài - Cục Hải quan thành phố Hà Nội (01 Lãnh đạo Chi cục, 01 Lãnh đạo Đội của Chi cục có cảng hàng không quốc tế);

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng cử cán bộ tham gia triển khai Quy trình quản lý hàng đầu tư, GC, SXXK và doanh nghiệp chế xuất tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư gia công - Cục Hải quan thành phố Hà Nội (01 Lãnh đạo Chi cục, 01 Lãnh đạo Đội ca Chi cục liên quan đến lĩnh vực GC, SXXK và doanh nghiệp chế xuất);

- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh cử cán bộ tham gia triển khai Quy trình đối với hàng hóa vận chuyển qua cửa khẩu đường bộ (đường sắt, đường bộ) tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Chi cục Hải quan Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (01 Lãnh đạo Chi cục, 01 Lãnh đạo Đội của Chi cục có cửa khẩu đường bộ).

Các đơn vị có tên nêu trên cử đại diện tham gia đúng thành phần yêu cầu và xác nhận thông tin tham dự (họ tên, nơi công tác, chức vụ, số điện thoại, email liên hệ của các đại diện tham dự) qua địa chỉ thư điện tử duongvt3@customs.gov.vn trước ngày 14/8/2018. Mọi thông tin liên quan đến việc triển khai thực hiện đề nghị liên hệ đồng chí Vũ Triều Dương - chuyên viên Cục GSQL, điện thoại 04.39440833 (máy lẻ 8855)/ 0986.813.234. Cán bộ tham dự triển khai được thanh toán công tác phí theo chế độ quy định.

Trong quá trình triển khai thí điểm, các nội dung liên quan đến Quy trình thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Quy trình xác định, kiểm tra xuất xứ hàng hóa; Quy trình kiểm tra ấn định thuế trong thông quan; Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập... sẽ được áp dụng khi phát sinh thủ tục có liên quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/cáo);
- Cục GSQL, TXNK, CNTT&TKHQ, KTSTQ, ĐTCBL, QLRR, KĐHQ
, Vụ PC, TCCB (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4753/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 13/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4753/TCHQ-GSQL

421

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390746