• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 4753/TCT-KK năm 2017 về nộp thuế điện tử của các công ty thuộc Tập đoàn Tan Chong Group do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4753/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4753/TCT-KK
V/v nộp thuế điện tử của các công ty thuộc Tập đoàn Tan Chong Group

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 3581/CT-KK&KTT ngày 12/09/2017 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng về việc nộp thuế điện tử của các công ty thuộc Tập đoàn Tan Chong Group (đính kèm).

Theo phản ánh của Cục Thuế TP. Đà Nẵng, Tập đoàn Tan Chong Group có 06 Công ty đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đà Nẵng đều chưa thực hiện nộp thuế điện tử.

Tại Khoản 4 Điều 1 Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định:

“Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế:

4. Bổ sung khoản 10 vào Điều 7 như sau:

“10. Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

…”

Theo hướng dẫn tại Điều 24 Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (sau đây gọi tắt là Thông tư số 110/2015/TT-BTC):

“Điều 24. Hình thức nộp thuế điện tử

Người nộp thuế có thể lựa chọn các hình thức sau đây để thực hiện nộp thuế điện tử:

1. Thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

2. Giao dịch với ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản thông qua hình thức thanh toán điện tử (Internet, Mobile, ATM, POS và các hình thức thanh toán điện tử khác) của ngân hàng để thực hiện thủ tục nộp thuế.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì việc nộp thuế qua các hình thức thanh toán điện tử của ngân hàng cũng được coi là nộp thuế điện tử. Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương hỗ trợ Cục Thuế TP. Đà Nẵng như sau:

Trường hợp các công ty thuộc Tập đoàn Tan Chong Group chưa thực hiện nộp thuế điện tử theo hướng dẫn tại Điều 24 Thông tư số 110/2015/TT-BTC, Cục Thuế đôn đốc người nộp thuế thực hiện nộp thuế điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

- Đối với Cục Thuế các tỉnh, thành phố: trường hợp người nộp thuế trên địa bàn đã thực hiện nộp thuế điện tử theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 24 Thông tư số 110/2015/TT-BTC tại các ngân hàng chưa kết nối với Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố có nhu cầu bổ sung số nộp điện tử vào báo cáo kết quả triển khai nộp thuế điện tử thì có văn bản gửi ngân hàng nơi người nộp thuế phát sinh giao dịch nộp thuế để đề nghị ngân hàng xác nhận về việc người nộp thuế đã thực hiện nộp thuế qua hình thức thanh toán điện tử của ngân hàng (Internet, Mobile, ATM, POS,…).

Xác nhận của ngân hàng là căn cứ để Tổng cục Thuế tính vào kết quả triển khai nộp thuế điện tử cho các Cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế:
...
4. Bổ sung khoản 10 vào Điều 7 như sau:

“10. Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.”

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 24. Hình thức nộp thuế điện tử

Người nộp thuế có thể lựa chọn các hình thức sau đây để thực hiện nộp thuế điện tử:

1. Thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

2. Giao dịch với ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản thông qua hình thức thanh toán điện tử (Internet, Mobile, ATM, POS và các hình thức thanh toán điện tử khác) của ngân hàng để thực hiện thủ tục nộp thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 24. Hình thức nộp thuế điện tử

Người nộp thuế có thể lựa chọn các hình thức sau đây để thực hiện nộp thuế điện tử:

1. Thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

2. Giao dịch với ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản thông qua hình thức thanh toán điện tử (Internet, Mobile, ATM, POS và các hình thức thanh toán điện tử khác) của ngân hàng để thực hiện thủ tục nộp thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 24. Hình thức nộp thuế điện tử

Người nộp thuế có thể lựa chọn các hình thức sau đây để thực hiện nộp thuế điện tử:
...
2. Giao dịch với ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản thông qua hình thức thanh toán điện tử (Internet, Mobile, ATM, POS và các hình thức thanh toán điện tử khác) của ngân hàng để thực hiện thủ tục nộp thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Nghĩa vụ của người nộp thuế

1. Đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật.

2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

3. Nộp tiền thuế đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm.

4. Chấp hành chế độ kế toán, thống kê và quản lý, sử dụng hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

5. Ghi chép chính xác, trung thực, đầy đủ những hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, khấu trừ thuế và giao dịch phải kê khai thông tin về thuế.

6. Lập và giao hoá đơn, chứng từ cho người mua theo đúng số lượng, chủng loại, giá trị thực thanh toán khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

7. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, số hiệu và nội dung giao dịch của tài khoản mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.

8. Chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

9. Chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật trong trường hợp người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền thay mặt người nộp thuế thực hiện thủ tục về thuế sai quy định.

*Điều này được bổ sung bởi Khoản 4 Điều 1 Luật quản lý thuế sửa đổi 2012

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế:
...
4. Bổ sung khoản 10 vào Điều 7 như sau:

“10. Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.”*

**Điều này được bổ sung bởi Khoản 3 Điều 5 Luật về thuế sửa đổi 2014

Điều 5

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13.
...
3. Bổ sung khoản 11 vào Điều 7 như sau:

“11. Căn cứ tình hình thực tế và điều kiện trang bị công nghệ thông tin, Chính phủ quy định cụ thể việc người nộp thuế không phải nộp các chứng từ trong hồ sơ khai, nộp thuế, hồ sơ hoàn thuế và các hồ sơ thuế khác mà cơ quan quản lý nhà nước đã có.”.**

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4753/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 13/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4753/TCT-KK

236

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364560