• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đường sắt


Văn bản pháp luật về Kết cấu hạ tầng đường sắt

 

Công văn 476/VPCP-CN năm 2020 về Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 476/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 476/VPCP-CN
V/v Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- y ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11924/BGTVT-KCHT ngày 13 tháng 12 năm 2019, văn bản số 12424/BGTVT-TC ngày 27 tháng 12 năm 2019), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (văn bản số 4087/ĐS-KTKT ngày 25 tháng 12 năm 2019); căn cứ ý kiến của đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan tại cuộc họp ngày 06 tháng 01 năm 2020 về Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư (Đề án) (bao gồm cả việc giao dự toán bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Về việc giao quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, thống nhất với Bộ Tài chính, y ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về việc giao dự toán bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia: Bộ Giao thông vận tải khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Trong thời gian Đề án chưa được phê duyệt, Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì hoạt động bảo trì thường xuyên, liên tục, bảo đảm hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác và hiệu quả, theo đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, cc PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, PL;
- Lưu: VT, CN(2). yen

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguy
ễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 476/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 17/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 476/VPCP-CN

624

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
433218