• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 477/GSQL-GQ1 năm 2018 về xuất khẩu Bột Barite do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 477/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 477/GSQL-GQ1
V/v xuất khẩu Bột Barite

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Trả lời công văn số 168/HQHG-VN ngày 31/01/2018 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về quy định lấy mẫu phân tích cho lô hàng khoáng sản xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 10030/BCT-CNNg ngày 21/10/2016, Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc lấy mẫu phân tích đối với khoáng sản xuất khẩu tại các công văn số 10813/TCHQ-GSQL ngày 15/11/2016 và số 3708/TCHQ-GSQL ngày 05/06/2017. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Giang căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại các công văn nêu trên thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Hà Giang được biết./.

(Gửi kèm bản sao công văn số 10030/BCT-CNNg ngày 21/10/2016 của Bộ Công Thương)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 477/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 12/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 477/GSQL-GQ1

241

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375618