• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 4772/TCHQ-TVQT năm 2013 thông báo thực hiện văn bản mới về đầu tư xây dựng cơ bản do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4772/TCHQ-TVQT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4772/TCHQ-TVQT
V/v thông báo thực hiện một số văn bản mới về đầu tư XDCB

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Tổng cục Hải quan;
- Cục Điều tra Chống buôn lậu;
- Trường Hải quan Việt Nam;
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK;
- BQL các dự án đầu tư xây dựng của TCHQ.

 

Chính phủ và Bộ Xây dựng ban hành các văn bản mới gồm:

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình;

- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 27/5/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Chủ đầu tư triển khai thực hiện các nội dung các văn bản trên như sau:

1. Các chủ đầu tư tuân thủ thực hiện đúng nội dung của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2013 và Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 27/5/2013 của Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/9/2013.

2. Lưu ý đối với công tác thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình chuyển tiếp (công trình đã ký hợp đồng thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trước thời điểm Nghị định số 15/NĐ-CP có hiệu lực và nay mới thực hiện xong) chưa được quy định chi tiết tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP thì các Chủ đầu tư gửi văn bản đến Sở Xây dựng tại địa phương để xin ý kiến triển khai thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo các đơn vị trong ngành được biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Lưu: VT, TVQT (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ - QUẢN TRỊ
Phạm Văn Việt

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4772/TCHQ-TVQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Phạm Văn Việt
Ngày ban hành: 15/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4772/TCHQ-TVQT

213

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204306