• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 4779/BGDĐT-GDĐT năm 2017 về khảo sát tình hình thực hiện chính sách cử tuyển do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 4779/BGDĐT-GDĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4779/BGDĐT-GDĐT
V/v khảo sát tình hình thực hiện chính sách cử tuyển.

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 và Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ đó đề xuất chính sách về công tác cử tuyển trong giai đoạn tiếp theo, Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn công tác tại tỉnh Điện Biên, Lai Châu.

1 .Thời gian:

- Tại tỉnh Điện Biên từ ngày 23/10/2017 đến ngày 24/10/2017

- Tại tỉnh Lai Châu từ ngày 25/10/2017 đến ngày 27/10/2017

2. Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Giáo dục dân tộc.

3. Nội dung làm việc:

- Làm việc với Hội đồng tuyển sinh cử tuyển của tỉnh về tình hình thực hiện công tác cử tuyển; với trường PTDTNT tỉnh; các huyện có nhiều đối tượng tham gia công tác cử tuyển

Nhận được Công văn này, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Hội đồng tuyển sinh và các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung làm việc, địa điểm và đối tượng khảo sát để đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ.

Thông tin liên hệ với ông Nguyễn Huy Thái - CVC: Vụ Giáo dục dân tộc, điện thoại: 0949349898; Email: nhthaigddt@moet.edu.vn.

Trân trọng cảm ơn ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- T.T Bùi Văn Ga (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDDT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC DÂN TỘC
Trần Ngọc Sơn

 

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN CÔNG TÁC

(Kèm theo Công văn số: 4779/BGDĐT-GDDT ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Ngày 22/10/2017: đi chuyển Hà Nội - Điện Biên

Tại tỉnh Điện Biên

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

Ngày 23/10/2017

- Hội thảo: thành phần Hội đồng tuyển sinh cử tuyển của tỉnh, sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, đại diện các huyện có học sinh cử tuyển;

- Làm việc với Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh: thảo luận, phỏng vấn học sinh khối 12;

 

Ngày 24/10/2017

- Làm việc với một huyện về công tác cử tuyển: phỏng vấn cán bộ làm công tác dân tộc; học sinh lớp 12.

 

Ngày 25/10/2017: đi chuyển Điện Biên - Lai Châu

Tại tỉnh Lai Châu

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

Ngày 26/10/2017

- Hội thảo: thành phần Hội đồng tuyển sinh cử tuyển của tỉnh, sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, đại diện các huyện có học sinh cử tuyển;

- Làm việc với Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh: thảo luận, phỏng vấn học sinh khối 12;

 

Ngày 27/10/2017

- Làm việc với một huyện về công tác cử tuyển: phỏng vấn cán bộ làm công tác dân tộc; học sinh lớp 12.

 

Ngày 28/10/2017: đi chuyển Lai Châu - Hà Nội

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4779/BGDĐT-GDĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Trần Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 12/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4779/BGDĐT-GDĐT

183

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364938