• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Công văn 4791/BHXH-VP năm 2015 về lùi thời gian thực hiện quy trình nghiệp vụ, mẫu biểu, hồ sơ, báo cáo kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 4791/BHXH-VP
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4791/BHXH-VP
V/v lùi thời gian thực hiện quy trình nghiệp vụ, mẫu biểu, hồ sơ, báo cáo kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban Thu;
- Trung tâm Công nghệ thông tin.

 

Ngày 09/9/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 959/QĐ-BHXH về việc quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2015. Tuy nhiên, do điều kiện kỹ thuật chưa đảm bảo để thực hiện đầy đủ các nội dung của Quyết định này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo như sau:

1- Lùi thời gian thực hiện các quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu, hồ sơ, báo cáo kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH đến hết ngày 31/12/2015. Kể từ ngày 01/01/2016, các quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu, hồ sơ, báo cáo kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH chính thức có hiệu lực thực hiện. Các nội dung khác của Quyết định này vẫn thực hiện kể từ ngày 01/12/2015.

2- Trung tâm Công nghệ thông tin khẩn trương sửa đổi, nâng cấp phần mềm quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và phối hp với Ban Thu tập huấn cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố khai thác, quản lý, sử dụng phần mềm này trước ngày 31/12/2015.

Ngoài các nội dung trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đính chính lỗi chính tả tại Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 như sau: Tại dòng thứ 15, trang 16 đề nghị sửa “hưởng chính sách nhưng ti thiu là 01 tháng” thành “hưởng chính sách nhưng tối thiểu là 03 tháng”.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo để Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị có tên trên biết, tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN (để biết);
- Lưu: VT,
VP (02).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Xuân Hiển

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4791/BHXH-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Vũ Xuân Hiển
Ngày ban hành: 27/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết

Ngày 27/11 vừa qua, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn 4791/BHXH-VP để chỉ đạo lùi thời gian thực hiện quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu, hồ sơ, báo cáo ban hành tại Quyết định 959/QĐ-BHXH.

Theo đó, BHXH yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện công việc sau:

- Lùi thời gian thực hiện các quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu, hồ sơ, báo cáo ban hành tại Quyết định 959/QĐ-BHXH đến hết 31/12/2015. Các quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu, hồ sơ này sẽ áp dụng từ 1/1/2016.

- Trung tâm công nghệ thông tin phải nhanh chóng sửa đổi nâng cấp phần mềm quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và phối hợp tập huấn BHXH các tỉnh khai thác phần mềm này trước 31/12/2015.

Bên cạnh đó, Công văn 4791/BHXH-VP này cũng điều đính chính dòng thứ 15, trang 16 của quyết định 959 từ “hưởng chính sách nhưng tối thiểu là 01 tháng” thành “hưởng chính sách nhưng tối thiểu là 03 tháng”.

Từ khóa: Công văn 4791/BHXH-VP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297378