• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 4797/VPCP-TCCV năm 2017 về kiêm nhiệm chức danh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4797/VPCP-TCCV
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4797/VPCP-TCCV
V/v kiêm nhiệm chức danh

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ, cơ quan ngang bộ.

Về đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 1938/TTr-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2017 và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2292/BNN-TCCB ngày 17 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Về việc Thứ trưởng không kiêm Tổng cục trưởng, các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ. Trường hợp đặc biệt, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg,
- Lưu: VT, TCCV(3)QP
.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Điều 4. Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

1. Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là Thứ trưởng) giúp Bộ trưởng thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Bộ trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Thứ trưởng không kiêm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, trừ trường hợp đặc biệt.

Khi Bộ trưởng vắng mặt, một Thứ trưởng được Bộ trưởng ủy nhiệm thay Bộ trưởng điều hành và giải quyết công việc của Bộ.

2. Số lượng Thứ trưởng thực hiện theo quy định của Luật tổ chức Chính phủ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4797/VPCP-TCCV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 11/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4797/VPCP-TCCV

268

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
349215