• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Công văn 48/BXD-QLN năm 2018 về trả lời Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội về giải quyết bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê do Bộ Xây dựng ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/BXD-QLN
V/v trả lời Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội về việc gii quyết bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 989/SXD-QLN ngày 30/01/2018 của Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc giải quyết bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 62 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở thì “nhà chung cư bị hư hỏng, có nguy cơ sập đ, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng đã có kết luận kiểm định chất lượng của Sở Xây dựng nơi có nhà chung cư” là một trong các loại nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện không được bán.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì “nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đ, không còn bảo đảm an toàn cho người sử dụng là nhà chung cư hết niên hạn sử dụng, nhà chung cư đã bị lún, nứt, nghiêng và các hiện tượng bất thường khác theo tiêu chuẩn đánh giá mức độ nguy hiểm kết cấu nhà chung cư và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan có thẩm quyền ban hành mà cần phải di dời, phá dỡ trong thời gian nhất định để bảo đảm an toàn cho người sử dụng".

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên, đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội tổ chức kiểm định công trình nhà chung cư có mức độ nguy hiểm cấp C để đánh giá mức độ nguy hiểm tổng thể của công trình dựa trên việc xem xét các yếu tố như lịch sử xây dựng công trình, môi trường tác động lên công trình... để có kết luận các nhà chung cư này có thuộc diện quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 62 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP hay không, làm cơ sở xem xét giải quyết bán nhà ở cho người đang thuê theo quy định của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP .

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời Văn bản số 989/SXD-QLN ngày 30/01/2018 của Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội, đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ trưởng Phạm Hng Hà (đ b/c);
- Lưu: VT; QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Trọng Ninh

 

 

Điều 62. Loại nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện không được bán

1. Không thực hiện bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện quy định sau đây:
...
đ) Nhà chung cư bị hư hỏng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng đã có kết luận kiểm định chất lượng của Sở Xây dựng nơi có nhà chung cư; căn hộ chung cư không khép kín chưa được Nhà nước cải tạo lại, trừ trường hợp người thuê đã tự cải tạo trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và việc sử dụng độc lập, tự nguyện, có sự đồng thuận thông qua cam kết bằng văn bản đề nghị được mua;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Đỉều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
3. Nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ, không còn bảo đảm an toàn cho người sử dụng (sau đây gọi chung là nhà chung cư bị hư hỏng nặng) là nhà chung cư hết niên hạn sử dụng, nhà chung cư đã bị lún, nứt, nghiêng và các hiện tượng bất thường khác theo tiêu chuẩn đánh giá mức độ nguy hiểm kết cấu nhà chung cư và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan có thẩm quyền ban hành mà cần phải di dời, phá dỡ trong thời gian nhất định để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 62. Loại nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện không được bán

1. Không thực hiện bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện quy định sau đây:
...
đ) Nhà chung cư bị hư hỏng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng đã có kết luận kiểm định chất lượng của Sở Xây dựng nơi có nhà chung cư; căn hộ chung cư không khép kín chưa được Nhà nước cải tạo lại, trừ trường hợp người thuê đã tự cải tạo trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và việc sử dụng độc lập, tự nguyện, có sự đồng thuận thông qua cam kết bằng văn bản đề nghị được mua;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 48/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày ban hành: 26/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 48/BXD-QLN

71

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382009