• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 480/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 480/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 480/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 70671/CT-TTHT ngày 9/9/2019 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng. Về vấn đề này, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Căn cứ quy định tại Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014.

- Căn cứ quy định tại Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013, Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016).

Về trường hợp này, ngày 24/6/2019, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2527/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Đ nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế tại các doanh nghiệp để xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Nguyn Thế Mạnh (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 480/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 10/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 480/TCT-CS

61

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
436540