• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quy chế dân chủ


 

Công văn 4814/VPCP-QHDP năm 2017 đề xuất triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4814/VPCP-QHDP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4814/VPCP-QHĐP
V/v đề xuất triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ có văn bản số 1959/BNV-TH ngày 12 tháng 4 năm 2017 về việc báo cáo, đ xuất triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở; về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị Đề án nghiên cứu xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019;

- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành Trung ương và địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị định, trên cơ sở đó báo cáo nội dung cần sửa đổi, bổ sung với Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTgCP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TCCV, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).H.A

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4814/VPCP-QHDP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 11/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4814/VPCP-QHDP

318

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
348956