• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Trạm thu phí

Văn bản pháp luật về Dịch vụ sử dụng đường bộ

 

Công văn 4819/BGTVT-ĐTCT năm 2017 về trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại dự án BOT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 4819/BGTVT-ĐTCT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4819/BGTVT-ĐTCT
V/v trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các dự án BOT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Nhà đầu tư các dự án BOT.

Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách có nhiều khó khăn, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã đẩy mạnh việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Thực tiễn đã chứng minh đây là một hưng đi đúng, vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, vừa góp phần ổn định kinh tế mô, giảm áp lực nợ công. Chính yếu tố này đã tạo ra động lực thúc đẩy phát trin kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh - quốc phòng, hạn chế ô nhiễm môi trường, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và trực tiếp làm tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Các dự án BOT sau khi đầu tư đều phát huy được hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, cũng như góp phần tăng cường đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, các dự án đầu tư theo hình thức BOT vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế, trong đó có việc chưa đảm bảo công bằng tuyệt đối đối với người dân xung quanh các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Để hạn chế tồn tại nêu trên, Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam ( quan Nhà nước có thẩm quyền giai đoạn vận hành khai thác) chủ trì, phối hợp với các địa phương, các Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án căn cứ điều kiện cụ thể của từng dự án, vị trí của từng trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ, điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương để đề xuất phương án xử lý các bất cập tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên nguyên tắc khả thi về phương án tài chính của các dự án, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, Nhà đầu tư và người sử dụng, phù hợp với quy định pháp luật. Phương án cụ thể gửi về Bộ GTVT trước ngày 15/6/2017.

Đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt nam, các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố (để phối hợp);
- Vụ Tài chính;
- Lưu VT, ĐTCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nhật

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4819/BGTVT-ĐTCT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Nhật
Ngày ban hành: 05/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4819/BGTVT-ĐTCT

273

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365285