• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 4827/TCT-KK năm 2014 kê khai, khấu trừ hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4827/TCT-KK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4827/TCT-KK
V/v kê khai, khấu trừ hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS)
(Địa chỉ: Khu kinh tế Vũng Áng - Kỳ Anh - Hà Tĩnh)

Trả lời công văn số 1408092/CV-FHS ngày 21/08/2014 của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh về việc kê khai, khấu trừ bổ sung thuế GTGT đầu vào; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Căn cứ công văn số 1818/TCT-KK ngày 19/5/2014 của Tổng cục Thuế gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn: “Đối với các hóa đơn phát sinh kể từ 01/01/2014 thì trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện hóa đơn kê khai khấu trừ bị bỏ sót chưa kê khai thì được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ kê khai gần nhất của thời điểm phát hiện sai sót, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Theo đó, trường hợp Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh phát sinh nhiều hóa đơn mua hàng hóa có giá trị lớn, công ty chưa kịp kê khai tại kỳ phát sinh hóa đơn thì được kê khai khấu trừ bổ sung vào kỳ kê khai gần nhất của thời điểm nhận hóa đơn nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế Tỉnh Hà Tĩnh;
- Vụ: PC, CS (BTC);
- Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
...
8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4827/TCT-KK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Trần Văn Phu
Ngày ban hành: 30/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4827/TCT-KK

228

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259239