• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc


 

Công văn 4830/VPCP-CN năm 2020 về điều chỉnh Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4830/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4830/VPCP-CN
V/v điều chỉnh Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (văn bản số 2874/UBND-GT1 ngày 05 tháng 5 năm 2020), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 4823/BGTVT-KHĐT ngày 20 tháng 5 năm 2020), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3637/BKHĐT-KTĐPLT ngày 04 tháng 6 năm 2020), Bộ Tài chính (văn bản số 6357/BTC-ĐT ngày 29 tháng 5 năm 2020), Bộ Tư pháp (văn bản số 1852/BTP-PLDSKT ngày 22 tháng 5 năm 2020) về việc điều chỉnh Dự án đường cao tốc Vân Đôn - Móng Cái, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái thực hiện theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại văn bản s197/TB-VPCP ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm chặt chẽ, phù hp quy hoạch, đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ
TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN(2). yen

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4830/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 17/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4830/VPCP-CN

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445717