• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 4838/TCT-QLN năm 2017 về nộp thuế khi xuất hóa đơn lẻ do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 4838/TCT-QLN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4838/TCT-QLN
V/v nộp thuế khi xuất hóa đơn lẻ

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ
(Địa chỉ: 26 Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10481/VPCP-DMDN ngày 03/10/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty cphần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ về việc cắt giảm mức thuế xuất hóa đơn trên tổng doanh thu nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 1 Điều 98a Luật Quản lý thuế (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 27 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế) số 21/2012/QH13 quy định về cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng như sau:

“1. Cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng được thực hiện khi cơ quan quản lý thuế không áp dụng được hoặc đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 93 của Luật này nhưng vẫn chưa thu đủ s tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt.”

- Khoản 1 Điều 24 Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế như sau:

1. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế có hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 năm, k từ ngày ban hành quyết định.”

Căn cứ theo quy định nêu trên, trong thời gian hiệu lực 01 năm của quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn.

Tuy nhiên, để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế đang bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, đồng thời cơ quan thuế thu hi được s tin thuế nợ vào NSNN, Bộ Tài chính đã ban hành công văn s 5936/TCT-QLN ngày 21/12/2016 hướng dẫn sử dụng hóa đơn đối với các trường hợp đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì cơ quan thuế cho phép người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng vào ngân sách nhà nước.

Tỷ lệ nộp vào NSNN 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng, Bộ Tài chính căn cứ trên cơ sở rà soát, đánh giá tình hình thực tế khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của nhiều doanh nghiệp, đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp và nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước, thuận lợi trong việc nộp tiền thuế nợ, cơ quan thuế thu ngay số thuế phát sinh trên hóa đơn lẻ được sử dụng và người nộp thuế phải nộp một phần tiền thuế đang nợ vào NSNN. Tỷ lệ nộp này đã được Bộ Tài chính rà soát cắt giảm từ 25% (công văn số 1695/TCT-QLN ngày 22/4/2016 của Tổng cục Thuế) xung mức 18% tính trên doanh thu của hóa đơn lẻ được sử dụng.

Đối với kiến nghị của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ đề xuất giảm mức phải nộp xuống 9% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng, tỷ lệ này chưa đảm bảo được việc thu hồi một phần tiền thuế đang nợ và thu ngay số thuế phát sinh của hóa đơn xuất lẻ vào NSNN, làm phát sinh tăng thêm nợ mới.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Website TCT;
- Cục Thuế TP
Cần Thơ;
- Lưu: VT, QLN(2b).
9

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế:
...
27. Bổ sung Điều 98a vào sau Điều 98 như sau:

“Điều 98a. Cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

1. Cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng được thực hiện khi cơ quan quản lý thuế không áp dụng được hoặc đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 93 của Luật này nhưng vẫn chưa thu đủ số tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt.

2. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm thông báo cho đối tượng bị cưỡng chế biết trong thời hạn ba ngày làm việc trước khi thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

3. Khi thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Điều này, cơ quan quản lý thuế phải thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.”

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 24. Thời hiệu thi hành quyết định cưỡng chế

1. Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế có hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày ban hành quyết định. Riêng đối với quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ban hành quyết định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế:
...
27. Bổ sung Điều 98a vào sau Điều 98 như sau:

“Điều 98a. Cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

1. Cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng được thực hiện khi cơ quan quản lý thuế không áp dụng được hoặc đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 93 của Luật này nhưng vẫn chưa thu đủ số tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4838/TCT-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 19/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4838/TCT-QLN

238

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366256