• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật điện lực


Văn bản pháp luật về Xử lý thông tin báo nêu

 

Công văn 4844/VPCP-CN năm 2020 về xử lý thông tin giấy phép lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 4844/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4844/VPCP-CN
V/v xử lý thông tin Báo Tui trẻ phản ánh về lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Công Thương.

Báo Tuổi trẻ ngày 02 tháng 6 năm 2020 có các bài viết với tiêu đề lắp đặt điện mặt trời có cần “giấy phép con”? và mái nhỏ nêu thêm thủ tục sẽ phiền hà. Về thông tin phản ánh tại các bài viết này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các Bộ: Xây dựng, Công Thương xem xét thông tin phản ánh của Báo Tuổi trẻ tại các bài viết nêu trên, khẩn trương có các hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền để việc thực hiện hệ thống điện mặt trời mái nhà đảm bảo thống nhất, thuận lợi, đáp ứng yêu cầu về an toàn công trình và bảo vệ môi trường; hoàn thành trước 31 tháng 7 năm 2020.

2. Bộ Xây dựng phối hp với các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, ban hành đồng bộ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà theo thẩm quyền; hoàn thành trước 31 tháng 7 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Xây dựng, Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Các Bộ: KHCN, KHĐT, CA;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Báo Tuổi trẻ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ
lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2). nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4844/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 17/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4844/VPCP-CN

223

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445718