• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 4856/TCHQ-TXNK năm 2013 quyết toán hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 4856/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4856/TCHQ-TXNK
V/v quyết toán hàng hóa

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2239/HQBRVT-TXNK ngày 09/8/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (đính kèm) về việc phối hợp quyết toán, thanh khoản đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí nhập khẩu hàng hóa trước ngày đăng ký Danh mục miễn thuế để phục vụ dự án đóng mới giàn khoan tự nâng 90 m nước. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí nhập khẩu vật tư, thiết bị để phục vụ dự án đóng mới giàn khoan tự nâng 90 m nước trước ngày đăng ký Danh mục miễn thuế, Bộ Tài chính đã có công văn số 113/BTC-TCHQ ngày 04/01/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3469/TCHQ-TXNK ngày 24/6/2013 hướng dẫn thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay theo báo cáo tại công văn số 2239/HQBRVT-TXNK nêu trên thì Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn chưa nhận được thông tin phối hợp của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Do đó, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét, quyết toán, thanh khoản đối với hàng hóa nhập khẩu để phục vụ dự án đóng mới giàn khoan tự nâng 90 m nước quy định hiện hành theo hướng dẫn tại công văn số 113/BTC-TCHQ nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan BR-VT (thay trả lời);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4856/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 20/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 4856/TCHQ-TXNK

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205232